Input:

Daňový nedoplatok v roku 2018

25.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.04.1.2 Daňový nedoplatok v roku 2018

Ing. Božena Jurčíková

Úvod do problematiky  daňového nedoplatku

Kategóriu daňového nedoplatku  upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok”) vo viacerých ustanoveniach daňového poriadku. Tieto ustanovenia upravujú daňový nedoplatok od jeho vzniku, spôsob jeho vysporiadania ako je zaplatenie daňovým dlžníkom alebo započítaním s daňovým preplatkom alebo postúpením daňového nedoplatku na inú osobu alebo vymáhaním správcom dane a v poslednom rade jeho zánik, či už zaplatením alebo trvalým odpísaním za ustanovených podmienok v daňovom poriadku. V prípade, že daňový dlžník nezaplatí daňový nedoplatok ani na výzvu správcu dane, správca dane začína daňové exekučné konanie podľa § 88- § 97 daňového poriadku spôsobom, ktoré upravuje § 98- § 148 daňového poriadku vrátane dražby. V prípade splnenia podmienok na jeho odpustenie podľa § 70 daňového poriadku alebo § 157 ods. 1 daňového poriadku môže dôjsť k jeho úplnému odpusteniu od vymáhania.

Základné pojmy súvisiace s daňovým nedoplatkom na účely daňového poriadku

  • Daňový nedoplatok >(§ 2 písm. f) )< je dlžná suma dane po lehote jej splatnosti.

  • Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku (§ 80) je úkon správcu dane, ak daňový subjekt nezaplatí daň v ustanovenej lehote alebo v náhradnej lehote určenej správcom dane vo výzve

  • Záložné právo (§ 81) je úkon správcu dane na majetok daňového dlžníka na zabezpečenie daňového nedoplatku alebo  daňovej pohľadávky daňového dlžníka.

  • Zánik daňového nedoplatku (§ 84) nasleduje po vykonaní úkonu, ktorým dôjde k zaplateniu daňového nedoplatku spôsobom, ktorý umožňuje daňový poriadok.

  • Zánik práva na vymáhanie daňového nedoplatku (§ 85) predstavuje ustanovenú lehotu, po uplynutí ktorej je právo na vymáhanie daňového nedoplatku premlčané

  • Výkaz daňových nedoplatkov (§ 89 a § 90) predstavuje exekučný titul na začatie daňového exekučného konania.

  • Daňové exekučné konanie ( § 88 -97) je konanie, v ktorom správca dane z úradnej moci vymáha daňový nedoplatok, iné peňažné plnenie uložené rozhodnutím, exekučné náklady a hotové výdavky.

  • Odpustenie daňového nedoplatku (§ 70 a § 157) konanie, v ktorom správca dane z úradnej moci odpustí daňový nedoplatok, ak daňový dlžník spĺňa podmienky na jeho odpustenie. podmienok.

  • Daňou |( § 2 písm. b) )| je suma dane podľa osobitných hmotno-právnych predpisov, vrátane úroku z omeškania, úroku a pokuty podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu a miestny poplatok za rozvoj podľa osobitného predpisu.

T. zn., že daňovým nedoplatkom sa stáva suma dane vyrubená správcom dane rozhodnutím, ktorú daňový subjekt nezaplatil v lehote alebo vo výške alebo platiteľ dane zrazenú daň neodviedol v ustanovenej lehote alebo  v určenej výške.


Príklad – k určeniu začiatok lehoty vzniku daňového nedoplatku

Daňovník bol povinný podľa § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP”) podať daňové priznanie k DPPO za ZO 2017 najneskôr do 31. marca 2018, ak neoznámil správcovi dane predĺženie lehoty na jeho podanie podľa § 49 ods. 3 ZDP a v tejto lehote bol daňovník povinný zaplatiť aj sumu dane uvedenej v tomto daňovom priznaní. T.zn. že posledný deň splatnosti tejto dane je 31. marec 2017.

Pokiaľ pripadne 31.marec na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty na zaplatenie dane v lehote jej splatnosti podľa § 27 ods. 4 daňového poriadku je nasledujúci pracovný deň, kedy je táto daň aj splatná; takáto situácia nastala aj pri podaní DP k dani z príjmov za ZO 2017a posledný deň na podanie DP a aj zaplatenie dane uvedenej v daňovom priznaní pripadol na 3.4.2018 .

Ak za ZO 2017 daňovník nezaplatil daň uvedenú v DP najneskôr 3.4.2018, stáva sa táto suma dane daňovým nedoplatkom nasledujúci deň, ktorým je 4.4. 2018 ako prvý nasledujúci deň po poslednom dni jej splatnosti, daňovým nedoplatkom.

Spôsob vymáhania daňového nedoplatku - § 80 -81

Na vymáhanie daňového nedoplatku správca dane uplatní postup, ktorý umožňuje daňový poriadok:

Ako prvý krok správcu dane je zaslanie

a) výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku - správca dane môže zaslať daňovému subjektu výzvu na zaplatenie dane podľa § 80 daňového poriadku, v ktorej určí lehotu na jej zaplatenie. Vo výzve správca dane poučí daňového dlžníka o následkoch nevyhovenia výzve, ktorým je jeho vymáhanie v daňovom exekučnom konaní; správca dane tiež môže podať podnet orgánom činným v trestnom konaní pre podozrenie zo spáchania trestného činu nezaplatenia dane, resp. neodvedenia dane podľa Trestného zákona.

Dôležité: Zaslanie výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku je dôležitým úkonom správcu dane na nepremlčanie lehoty zániku práva vymáhať daňový nedoplatok. Doručením výzvy daňovému dlžníkovi začína plynúť pre správcu dane nová premlčacia lehota na vymáhanie daňového nedoplatku, a to po skončení kalendárneho roku, v ktorom bola výzva daňovému dlžníkovi doručená.

Proti výzve na zaplatenie daňového nedoplatku môže daňový dlžník podať do 15 dní odo dňa jej doručenia námietku, pričom jej podanie má odkladný účinok, t.j. daňový dlžník nemá povinnosť zaplatiť daňový nedoplatok, a to až do vydania právoplatného rozhodnutia o námietke.


Príklad – k zaslaniu výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku

Daňový subjekt sumu daňovej povinnosti vo výške 1 125,00 € uvedenú v  daňovom priznaní k DP za ZO 2017 nezaplatil do03.04. 2018, táto suma sa stala dňom 4. apríl 2018 daňovým nedoplatkom. Správca dane zaslal daňovému subjektu 20. apríla 2018 výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku a určil aj náhradnú lehotu na jeho zaplatenie, a to v lehote 15 dní odo dňa jej doručenia. Daňový dlžník napriek výzve daňový nedoplatok nezaplatil ani v tejto náhradnej lehote. Správca dane pristúpi k vymáhaniu daňového nedoplatku vydaním rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania.

Druhý, krokom na vymáhanie daňového nedoplatku je

b) zabezpečenie daňového nedoplatku záložným právom na majetok daňového dlžníka. Daňový nedoplatok môže správca dane podľa § 81 daňového poriadku zabezpečiť zriadením záložného práva na majetok daňového dlžníka, k pohľadávkam daňového dlžníka a k predmetu záložného práva, ktorý daňový dlžník nadobudne v budúcnosti, a to rozhodnutím správcu dane o zriadení záložného práva.  

Uplatnenie záložného práva je založené na odôvodnenej obave správcu dane, že nesplatná alebo nevyrubená daň nebude uhradená, napr. ak si daňový subjekt neplní dlhodobo daňové povinnosti, nespolupracuje so správcom dane a správca dane predpokladá, že daňový subjekt nebude mať peňažné prostriedky na zaplatenie vyrubenej dane v čase jej splatnosti. Záložné právo slúži na zabezpečenie daňového nedoplatku alebo daňovej pohľadávky a nemôže existovať bez toho, aby existoval daňový nedoplatok, prípadne daňová pohľadávka, ktorú zabezpečuje.

Správca dane má právo vyzvať daňového dlžníka na predloženie súpisu jeho majetku. Pri aplikácii tohto ustanovenia, t.j. pri zriadení záložného práva na majetok daňového dlžníka, malo by byť snahou správcu dane, zriadiť záložné právo k majetku alebo pohľadávke v hodnote primeranej výške daňového nedoplatku, pričom môže byť záložné právo zriadené aj na predmet vyššej hodnoty, ak nebol zistený.

Za daňového dlžníka, môže daňový nedoplatok zaplatiť celkom alebo čiastočne aj poddlžník alebo aj iná osoba.

K zrušeniu záložného práva dôjde v prípade, ak dôjde k zaplateniu daňového nedoplatku alebo iným spôsobom zanikne zabezpečený daňový nedoplatok alebo daňová pohľadávka.

Zánik daňového nedoplatku - § 84

Daňový nedoplatok  zaniká po úmrtí daňového dlžníka v prípade, že dedičstvo pripadlo štátu alebo ak súd dedičské konanie zastavil, nakoľko majetok, ktorý poručiteľ zanechal bol iba nepatrnej hodnoty a súd ho vydal osobe, ktorá sa postarala o jeho pohreb. V  týchto prípadoch zaniká daňový nedoplatok dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu o týchto skutočnostiach. 

Daňový nedoplatok zaniká aj v prípade, ak došlo k  zániku daňového subjektu  bez právneho nástupcu.

Daňový nedoplatok zaniká aj v prípade, že správca dane povolí na základe žiadosti daňového subjektu úľavu  alebo odpustí daňový nedoplatok alebo jeho časť podľa § 70 alebo § 157 daňového poriadku, a to dňom právoplatnosti rozhodnutia správcu dane o úľave alebo o odpustení daňového nedoplatku alebo jeho časti.

Daňový nedoplatok zaniká aj v prípade, že zaniklo právo na jeho vymáhanie, t.j. uplynutím zákonnej lehoty zániku práva daňový nedoplatok vymáhať.

Premlčacia lehota na vymáhanie nedoplatku je šesťročná, ktorú je možné predĺžiť zaslaním výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku. Právo vymáhať daňový nedoplatok zaniká po 20 rokoch od vzniku daňového nedoplatku. Táto lehota sa vzťahuje i na právo vymáhať aj iné peňažné plnenie, ktoré bolo daňovému subjektu uložené rozhodnutím správcu dane.

U fyzickej osoby zaniká daňový nedoplatok v prípade, ak bol na túto osobu  vyhlásený konkurz, pričom nedošlo k  uspokojeniu pohľadávok, ktoré boli prihlásené správcom dane a ani proti podstate a ktoré zostali po zrušení konkurzu a taktiež neboli uspokojené ani počas skúšobného obdobia.

Daňový nedoplatok zaniká aj v prípade ak suma dočasne nevymožiteľného daňového nedoplatku nepresiahne 20 €, alebo daňový nedoplatok nebolo možné uspokojiť od dedičov do výšky ceny nadobudnutého dedičstva, ktorého výška bola menšia ako suma daňového nedoplatku; toto rozhodnutie sa ani nedoručuje, je právoplatné dňom jeho vydania.


Príklad- k zániku daňového nedoplatku pre neuspokojenie z dedičstva poručiteľa

Správca dane eviduje u daňového dlžníka – FO daňový nedoplatok vo výške 2 160 €, ktorá pred smrťou daňového dlžníka. Povinnosť zaplatiť tento daňový nedoplatok sú povinní jeho dedičia, ktorým súe jeho dcéra a jeho syn, pričom celé dedičstvo po vzájomnej dohode prešlo na syna poručiteľa; syn zodpovedá za poručiteľove dlhy, ale len do výšky hodnoty zdedeného majetku. Keďže výška zdedeného majetku nepostačovala na uspokojenie daňového nedoplatku, správca dane vydal rozhodnutie o zániku daňového nedoplatku.

Daňové exekučné konanie - § 88

       Daňové exekučné konanieje konanie správcu dane, ktoré začína vždy z úradnej moci. Správca dane je povinný zisťovať, či sú splnené podmienky na začatie daňového exekučného konania. Daňový úrad alebo


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: