Input:

Dodatočne vyrubená daňová povinnosť DPH

1.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.12.2.4 Dodatočne vyrubená daňová povinnosť DPH

Ing. Jozef Pohlod


V roku 2017 bolo spoločnosti vydané rozhodnutie na úhradu DPH (neoprávnený odpočet) na základe kontroly z roku 2012 v celkovej výške 18 000 eur. Ako tento predpis správne zaúčtovať?

Pokiaľ Vám na základe daňovej kontroly bola dodatočne dorubená daňová povinnosť DPH z dôvodu, že ste nesplnili podmienky pre odpočítanie dane v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH a túto daň musíte odviesť správcovi dane ako daňový nedoplatok, potom takáto daň z pridanej hodnoty sa vzťahuje na uskutočnené zdaniteľné plnenia, kde ste nemali nárok na odpočítanie dane.

Predmetnú dorubenú daň účtujete v roku 2017 do nákladov na ťarchu účtu 538 – Dane a poplatky v súlade s ustanovením § 67 ods. 2 postupov účtovania podnikateľov a v prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty.

Z hľadiska aplikácie zákona č. 595/2003 Z. z. je v súlade s ustanovením § 3 ods. 2 písm. c ZDPH daňovým výdavkom aj dodatočne vyrubená daň z pridanej hodnoty u platiteľa tejto dane za minulé zdaňovacie obdobie účtovaná ako náklad, pokiaľ sa nevzťahuje na hmotný a nehmotný majetok, kde by bola súčasťou vstupnej ceny. V tomto smere ale upozorňujem aj na skutočnosť, že uvedenú skutočnosť je potrebné aj posúdiť z iných hľadísk, pretože nie vo všetkých prípadoch súvisí dodatočne stanovená daňová povinnosť s výdavkami na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmu. Je preto potrebné vychádzať z protokolu o kontrole a jednotlivé prípady kontrolných zistení vo


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: