Input:

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny z pohľadu DPH v roku 2019

1.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.02.2.1 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny z pohľadu DPH v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová


Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny. Sme v pozícii odberateľa. Spoločnosť platí mesačne zálohové platby na základe dohody o platbách. Vyúčtovacia faktúra vyhotovená 31. 12. 2018, Dátum dodania: 31. 12. 2018 , Odoslaná: 10. 1. 2019, Prijatá: 18. 1. 2019.

Faktúra sa zaúčtuje v decembri 2018 podľa dátumu vyhotovenia alebo v januári 2019 podľa dátumu prijatia? Zaradenie v KV DPH?

Účtovníctvo – časová a vecná súvislosť

Podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania musí byť dodržaný princíp časovej a vecnej súvislosti nákladov, t. j. náklad je z roku 2018 (účtujeme náklad cez interný doklad voči účtu 326 – Nevyfakturované dodávky, nakoľko vieme presnú sumu, poznámka: keď nevieme presnú sumu používame účty rezerv). A v roku 2019 zúčtujeme 326 voči účtovnej skupine 3xx- zúčtovacie vzťahy.

Čo sa týka vykazovania v daňovom priznaní a KV

Odberatelia energií – platitelia DPH (neuplatňujúci osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH), ktorí si uplatňujú odpočítanie dane z opakovaných dodávok energií, uvádzajú daň z opravnej faktúry v riadku 28 daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom ju dostali – t. j. faktúru ste prijali v 1/2019 (§ 53 ods. 1 a 2 zákona o DPH). Príslušné údaje z opravnej faktúry sa uvádzajú do časti C.2. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom túto opravnú faktúru dostali (t. j. 1/2019).

Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25 alebo § 68d ods. 8, ktorá má za následok zvýšenie základu dane, má platiteľ, ktorý odpočítal daň, právo opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane a ak sa oprava základu dane vykoná podľa § 68d ods. 8, oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ zaplatil, a to vo výške zodpovedajúcej sume, ktorú zaplatil.

Ak nedostanú doklad o oprave základu dane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1, ktorá má za následok zníženie základu dane, opravia odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 (§ 53 ods. 1 tretia veta). V kontrolnom výkaze za to isté zdaňovacie obdobie v časti C.2. uvedú príslušné údaje o oprave základu dane a dane. Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: