Input:

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020

8.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.1.2 Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020

Ing. Michaela Vidová

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník v lehote stanovenej zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”). Subjekty verejnej správy za predpokladu, že sú v súlade s § 41 ods. 1 ZDP povinné podať daňové priznanie, musia tak urobiť podľa § 49 ods. 2 ZDP v lehote do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacím obdobím je pri subjektoch verejnej správy iba kalendárny rok, t. j. posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020 je 31. marec 2021.

Podľa súčasných informácií nie je predpoklad, že by došlo k posunu lehoty na podanie daňového priznania obdobne, ako tomu bolo pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020.

V súlade s § 49 ods. 3 ZDP má subjekt verejnej správy možnosť využiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania na základe oznámenia alebo žiadosti podaných správcovi dane.

V prípade predĺženia lehoty na podanie daňového priznania na základe oznámenia je daňovník povinný toto oznámenie podať príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, t. j. pri daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2020 do 31. 3. 2021, pričom daňovník si môže predĺžiť túto lehotu najviac o:

  • 3 celé kalendárne mesiace – daňovník nemusí uvádzať dôvod predĺženia, len je povinný v oznámení uviesť novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie – 30. 4. 2021, 31. 5. 2021 alebo 30. 6. 2021,

  • 6 celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, pričom v oznámení daňovník uvedie skutočnosť o príjmoch plynúcich zo zdrojov v zahraničí a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie – 30. 7. 2021, 31. 8. 2021 alebo 30. 9. 2021.

V takto stanovenej lehote je daňovník povinný daňové priznanie aj podať.

Oznámenie o predĺžení lehoty má záväznú formu a daňovník je povinný podať ho na tlačive „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona o dani z príjmov”, ktoré je zverejnené na webovom sídle Finančnej správy SR.

Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania prostredníctvom oznámenia nemôže daňovník v konkurze a v likvidácii. Takýto daňovník, ak si chce predĺžiť lehotu na podanie daňového


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: