Input:

Mimoriadne daňové priznanie k DPH

30.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.09.2.1 Mimoriadne daňové priznanie k DPH

Ing. Ivana Glazelová


Za akých okolností a v akých termínoch podať mimoriadne daňové priznanie k DPH v roku 2020?

Mám klientku, ktorá prekročila obrat na DPH k 30. 4. 2020,

t. j. registrácia mala prebehnúť do 20. 5. 2020. Registrovaná bola 4. 9. 2020.

Budem podávať mimoriadne DPH a potrebovala by som pomôcť s nasledovným:

1.) aké je obdobie mimoriadneho DPH? (prosím o presné dátumy)

2.) podáva sa k mimoriadnemu DPH aj kontrolný výkaz?

3.) označuje sa v DPH výkaze toto mimoriadne obdobie?

4.) dokedy je povinnosť podať mimoriadne DPH?

5.) má klientka nárok na odpočet z nákupov v mimoriadnom DPH?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Keďže máme obdobie pandémie tak sú platné aj skutočnosti uvedené v zákone č. 67/2020 Z. z.

Základné pravidlá pri oneskorenej registrácii DPH

Oneskorená registrácia DPH

Ak zdaniteľnej osobe vznikla povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň a túto žiadosť nepodala, resp. ju podala oneskorene a toto oneskorenie je viac ako 30 dní, zákon o DPH v § 69 ods. 13, § 55 ods. 3, § 78 ods. 9 a § 85f ods. 1 ZDPH upravuje povinnosti a práva tejto zdaniteľnej osoby za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH. Za nesplnenie registračnej povinnosti daňový úrad uloží pokutu v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z o správe daní (daňový poriadok).

§ 69 ods. 13 ZDPH zákona o DPH – Zdaniteľná osoba so sídlom, miestom podnikania, prevádzkarňou alebo bydliskom v tuzemsku, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene a toto oneskorenie je viac ako 30 dní, a zahraničná osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene, sú za obdobie, v ktorom mali byť platiteľmi, povinné platiť daň z dodania tovarov a služieb v tuzemsku, ktoré dodali v tomto období, okrem dane z dodania tovarov a služieb, pri ktorých je podľa odsekov 2, 3 a 9 osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia.

§ 55 ods. 3 zákona o DPH – Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene a toto oneskorenie je viac ako 30 dní, má za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom, právo na odpočítanie dane inej ako podľa odseku 1 viažucej sa na tovary a služby, ktoré použila na dodanie tovarov a služieb, v rozsahu a za podmienok podľa § 49 a 51. Odpočítanie dane sa uplatní v tom istom daňovom priznaní, v ktorom sa uvádza daň podľa § 78 ods. 9. Obdobím, v ktorom osoba mala byť platiteľom, sa rozumie obdobie, ktoré sa začína 31. dňom po dni, keď osoba bola povinná najneskôr podať žiadosť o registráciu pre daň.

§ 78 ods. 9 zákona o DPH – Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene, je povinná podať jedno daňové priznanie za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom, do 60 dní odo dňa zistenia daňovým úradom, že osoba nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň, alebo do 60 dní od podania oneskorenej žiadosti o registráciu pre daň. V daňovom priznaní osoba prizná daň, ktorú je povinná platiť podľa § 69 ods. 13, a v lehote na podanie daňového priznania je povinná túto daň zaplatiť po odpočítaní dane podľa § 55 ods. 3 a 4; ak odpočítanie dane podľa § 55 ods. 3 a 4 prevyšuje daň, ktorú je povinná platiť podľa § 69 ods. 13, daňový úrad začne daňovú kontrolu do 30 dní od podania daňového priznania a daň vráti vo výške zistenej daňovým úradom v lehote desiatich dní od skončenia kontroly. Na postup pri vrátení dane sa použije osobitný predpis.

Odpočítanie dane

Okrem povinnosti odviesť daň z tovarov a služieb za obdobie, v ktorom osoba mala byť registrovaná pre daň, zákon o DPH v § 55 ods. 3 priznáva osobe, ktorá mala byť platiteľom DPH aj právo na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb od platiteľa DPH za toto obdobie. Okrem toho si táto osoba môže odpočítať daň z majetku, ktorý nadobudla pred registráciou, v zmysle § 55 ods. 1 zákona o DPH.


Príklad keď je oneskorenie viac ako 30 dní

Tuzemská zdaniteľná osoba dosiahla obrat 49 790 eur k 31. 5. 2020. Žiadosť o registráciu pre daň mala podať do 20. 6. 2020. Žiadosť o registráciu však podala až 19. 9. 2020 a daňový úrad zaregistroval zdaniteľnú osobu za platiteľa DPH od 1. 10. 2020. Za ktoré obdobie mala mať zdaniteľná osoba postavenie platiteľa DPH?

Riešenie:

Obdobie, v ktorom zdaniteľná osoba mala byť platiteľom DPH, začína 31. deň po dni, keď osoba bola povinná najneskôr podať žiadosť o registráciu pre daň, t. j. 21. 7. 2020 a končí dňom, ktorý predchádza dňu registrácie, t. j. 30. 9. 2020 (§ 55 ods. 3 zákona o DPH). T. j. zdaniteľné obdobie je od 21. 7. do 30. 9. 2020.

Za toto obdobie má spoločnosť povinnosť podať mimoriadne daňové priznanie.

Mimoriadne daňové priznanie

Zdaniteľná osoba podáva za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH, jedno daňové priznanie – tzv. mimoriadne daňové priznanie v zmysle § 78 ods. 9 zákona o DPH. Na prvej strane daňového priznania zdaniteľná osoba pri zdaňovacom období označí len kalendárny rok, v ktorom podáva toto mimoriadne daňové priznanie. Mimoriadne daňové priznanie je povinná zdaniteľná osoba podať do 60 dní od podania oneskorenej žiadosti o registráciu pre daň alebo do 60 dní odo dňa zistenia daňovým úradom, že osoba si nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň.

Podnikateľ v tzv. mimoriadnom daňovom priznaní v časti „Postavenie osoby” vyberie možnosť „Osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona”.

V mimoriadnom daňovom priznaní uvedie zdaniteľné obchody, pri ktorých jej vznikla povinnosť odviesť daň v zmysle § 69 ods. 13 ZDPH zákona o DPH a zároveň si môže uplatniť odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb od platiteľov za toto obdobie v zmysle § 55 ods. 3 zákona o DPH, resp. odpočítanie dane z tovarov, ktoré nakúpila ešte pred obdobím, v ktorom mala mať postavenie platiteľa dane, ak tieto tovary dodala v období, v ktorom mala mať postavenie platiteľa DPH a daň z dodania týchto tovarov odvádza podľa § 69 ods. 13 ZDPH zákona o DPH v mimoriadnom DP.

Ak výsledkom mimoriadneho daňového priznania je vlastná daňová povinnosť (riadok 31 daňového priznania), je zdaniteľná osoba povinná túto daň zaplatiť v lehote na podanie tohto mimoriadneho daňového priznania.

Ak odpočítanie dane v mimoriadnom daňovom priznaní prevyšuje daň, ktorú je osoba povinná platiť, nejde o nadmerný odpočet. Daň, ktorá prevyšuje splatnú daň, daňový úrad vráti po vykonaní daňovej kontroly v lehote desiatich dní od skončenia kontroly. Suma dane predstavujúca prevýšenie odpočítanej dane nad daňou, ktorú je osoba povinná platiť, sa uvádza v daňovom priznaní v riadku 31 (vlastná daňová povinnosť) so znamienkom mínus.


Príklad - Dodanie tovaru a nákup tovaru za obdobie, v ktorom zdaniteľná osoba mala byť platiteľom DPH

Tuzemská zdaniteľná osoba za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH nakupovala a dodávala tovary v tuzemsku pre slovenských zákazníkov. Z nakúpených tovarov si neodpočítala daň, keďže nebola platiteľom DPH. Zdaniteľná osoba zároveň nakúpila zásoby ešte pred obdobím, ako mala byť platiteľom DPH a tieto zásoby predala v období, keď mala byť platiteľom DPH. Ako má zdaniteľná osoba postupovať pri uplatnení dane na výstupe a pri odpočítaní dane?

Riešenie:

Zdaniteľná osoba za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH, podá jedno tzv. mimoriadne daňové priznanie, v ktorom uvedie daň z dodaných tovarov v tuzemsku (aj z predaných zásob) za uvedené obdobie a zároveň si môže uplatniť odpočítanie dane z tovarov, ktoré nakúpila v tomto období ako aj zo zásob, ktoré nakúpila v postavení zdaniteľnej osoby ešte pred obdobím, ako mala byť platiteľom DPH a predala počas obdobia, v ktorom mala byť platiteľom DPH.


Príklad - Výpočet dane za obdobie, v ktorom zdaniteľná osoba mala byť platiteľom DPH

Ako sa vypočíta DPH z dodávok, z ktorých je zdaniteľná osoba povinná odviesť daň v mimoriadnom daňovom priznaní?

Riešenie:

Základom dane, z ktorého sa vypočíta DPH z


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: