Input:

Prenos daňovej povinnosti v roku 2017

21.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.08.2.3 Prenos daňovej povinnosti v roku 2017

 Ing. Ivana Glazelová 


Informácia vo veci prenosu DPH:

Otázka č. 1.

AK ide o práce bagrom a Tatry, konkrétne na faktúre uvedené: Zemné práce a prevoz naplavenín. Ide o prenos DPH? Vo faktúre nie je uvedené, ale sú to práce po povodni.

Otázka č. 2.

Vývoz sute nákladným autom Tatra - neuplatňujem prenos DPH, však?

Otázka č. 3.

Faktúra za prevedené práce na rekonštrukcii stavby - nakladanie stavebnej sute bagrom. Je to prenos DPH?

Stavebné práce, ktoré podliehajú prenosu daňovej povinnosti, nie sú menovite vymenované v § 69 ods. 12 písm. j) ZDPH.

V zákone je uvedený odkaz na osobitný predpis, ktorým je nariadenie Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) č. 3696/93.

Konkrétne ide o stavebné práce uvedené v sekcii F (kód 41 – 43). Do sekcie F patria budovy a výstavba budov – kód 41 CPAstavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb- kód 42 CPAšpecializované stavebné práce – kód 43.

Stavebné práce, ktoré sú vymenované v sekcii F, nie sú dostatočne podrobné na to, aby dávali poskytovateľom stavebných prác jasnú a zreteľnú odpoveďkedy ich práce patria alebo nepatria pod mechanizmus prenosu daňovej povinnosti.

Divízie:

41 – Budovy a výstavba budov (skupiny: bytové budovy, nebytové budovy, práce na stavbe bytových a nebytových budov – nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, práce na úpravách a renováciách)

42 – Stavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb (skupiny: cesty a železnice, práce na stavbe ciest a železníc, výstavba a práce na stavbe inžinierskych sietí, ostatné projekty inžinierskych stavieb a práce na stavbe ostatných projektov inžinierskych stavieb).

43 – Špecializované stavebné práce (skupiny: demolačné práce a príprava staveniska, elektrické, inštalačné a iné stavebnomontážne práce, kompletizačné a dokončovacie práce, ostatné špecializované stavebné práce).

Podmienky prenosu

Prenos daňovej povinnosti sa môže vzťahovať len na prípady, ak je poskytovateľ platiteľom dane príjemca je tiež platiteľom dane (dodávateľ aj odberateľ sú registrovaní podľa § 4 ZDPH, § 4a ZDPH, § 5 ZDPH alebo § 6 ZDPH).

Keďže ide o tzv. tuzemský prenos daňovej povinnosti, miesto dodania musí byť v tuzemsku.

Dodávateľ stavebných prác preto posudzuje, či poskytnutá služba je skutočne s miestom v tuzemsku.

Stavebné práce, ktoré sú uvedené v kódoch 41 až 43 CPA, sú vlastne v podstate všetky službami spojenými s nehnuteľnosťou, pri ktorých sa určí miesto dodania podľa § 16 ods. 1 ZDPH (miesto kde sa nehnuteľnosť nachádza), a teda ak budú súvisieť s nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa na území SR, budú podliehať prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) ZDPH za predpokladu, že dodávateľ aj príjemca sú registrovaní ako platitelia dane.


V sekcii F pod kódom 43.12.12 sú uvedené Výkopové a zemné práce (táto subkategória zahŕňa: výkopové práce pre inžinierske siete, kopanie tradičných výkopov pre rôzne objekty...), pričom v zmluve sú stanovené výkopové práce + aj odvoz zeminy (odvoz zeminy nepatrí do sekcie F). Preto za hlavné plnenie môžeme považovať výkopové práce, ak súčasne s ich vykonávaním je nevyhnutné aj odviezť zeminu, platiteľ dane môže uplatniť prenos daňovej povinnosti na celé dohodnuté plnenie. 

Ak je v zmluvne dohodnutý LEN samotný odvoz zeminy, stavebnej sute a kameniva zo stavby, toto patrí do sekcie H – čo by bola aj Vaša otázka č. 2, to znamená, že dodanie s DPH (neuplatňuje sa prenos).

Čo sa týka otázky č. 1. - Z danej otázky vyplýva, že Vy ste príjemcom služby, ale na faktúre nie je uvedená DPH a neviete, či samozdaniť alebo nie. Platiteľ dane pri prenose daňovej povinnosti je povinný túto náležitosť vyznačiť a zároveň aj v ZDPH v § 69 ods. 17 ZDPH je uvedené, že: (17) Ak platiteľ dodá stavebné práce alebo dodá tovar s inštaláciou alebo montážou a má za to, že tieto stavebné práce alebo tovar s inštaláciou alebo montážou sú plnením podľa odseku 12 písm. j) a vyhotovená faktúra obsahuje slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti”, platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia, je osobou povinnou platiť daň.

Taktiež nesamozdaňujete službu, ak Vám bola poskytnutá NEPLATITEĽOM DPH, je potrebné si pozrieť, keďže tam nemáte uvedený prenos, či Vám službu nedodal neplatiteľ DPH a v tomto prípade nič nesamozdaňujete. Ak ide o platiteľa DPH, je potrebné ho upozorniť na nesprávne vyhotovenú faktúru.

Finančná správa pravidelne aktualizuje a dopĺňa bližšie určenie a charakteristiky stavebných prác.

Pri určení miesta pri prenájme stroja na stavbu musímevedieť, že:

  • Poskytnutie stavebného stroja s obsluhou nie je službou vzťahujúcou sa na nehnuteľnosť, a preto miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 1 ZDPH

  •  Poskytnutie stavebného stroja s obsluhou je službou vzťahujúcou sa na nehnuteľnosť iba za predpokladu, že poskytovateľ stroja je súčasne zodpovedný aj za výsledok prác vykonaných pomocou tohto stavebného stroja (§ 16 ods. 1 ZDPH).

Pri určení, či prenájom stavebného stroja s obsluhou je stavebnou prácou v sekcii F štatistickej klasifikácie, musíme vedieť, že:

- Ak je stavebný stroj s obsluhou poskytnutý na účel vykonania stavebných prác v sekcii F štatistickej klasifikácie, pôjde o prenájom stroja, ktorý patrí do sekcie F. 

- Ak je stavebný stroj s obsluhou poskytnutý na iný účel ako na vykonanie stavebných prác, resp. výkonov uvedených v sekcii F, prenos daňovej povinnosti sa neuplatní


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: