Input:

Súhlas správcu dane s výmazom spoločnosti z obchodného registra v roku 2019

24.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.05.1.2 Súhlas správcu dane s výmazom spoločnosti z obchodného registra v roku 2019

Ing. Božena Jurčíková

Postup k vydaniu súhlasu správcu dane na výmaz spoločnosti z obchodného registra

Ust. § 54 ods. 3 daňového poriadku pojednáva o vydaní súhlasu správcu dane o stave daňových nedoplatkoch pre žiadateľa v súvislosti s návrhom na výmaz daňového subjektu z obchodného registra, keď daňový subjekt zaniká s likvidáciou bez právneho nástupcu alebo bez likvidácie s právnym nástupníctvom.

Správca dane vydá daňového subjektu na jeho žiadosť písomný súhlas s návrhom na výmaz z obchodného registra, ak nemá voči daňovému subjektu daňovú pohľadávku a daňový subjekt nemá daňový nedoplatok.

V prípade, že u tohto daňového subjektu prebieha výkon daňovej kontroly, určenie dane podľa pomôcok alebo vyrubovacie konanie podľa § 68 daňového poriadku, správca dane vydá súhlas na výmaz až po ukončených týchto procesov. Za daňový nedoplatok sa považuje aj daňový nedoplatok postúpený podľa § 86 daňového priadku, ktorý v čase vydania tohto potvrdenia ešte nezanikol.

Výmaz spoločnosti z obchodného registra znamená zánik obchodnej spoločnosti, ktorému predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Ust. § 68 ods. 11 ObchZ ukladá spoločnostiam zapísaným v obchodnom registri v prípade podania návrhu na výmaz z obchodného registra povinnosť doložiť súhlas správcu dane. Tento súhlas je spoločnosť povinná si od správcu dane vyžiadať. V zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. sa spolu s návrhom prikladajú listiny ustanovené osobitným predpisom, pričom v zmysle § 28 ods. 6 vyhlášky č. 25/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť aj súhlas správcu dane.

Vydanie súhlasu správcu dane na výmaz z obchodného registra je poplatné, daňový subjekt zaplatí správny poplatok vo výške 9,50 eura (položka 144 písm. b) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v z.n.p.

S účinnosťou od 1. septembra 2019 je ust. § 68 ods. 11 ObchZ rozšírené o súhlas Sociálnej poisťovne s výmazom spoločnosti, ktorá sa nezrušuje bez likvidácie s právnym nástupcom. Na rozdiel od súhlasu príslušného správcu dane, ktorým je daňový alebo colný úrad a ktorý sa vyžaduje vždy, súhlas Sociálnej poisťovne sa vyžaduje len v prípadoch, ak spoločnosť je vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.

V aplikačnej praxi sa totiž môžu vyskytnúť prípady, kedy evidencia v zozname dlžníkov nebude brániť výmazu. Súhlasom Sociálnej poisťovne bude možné zoznam dlžníkov „prebiť”. Pôjde tu o situácie, kedy osoba bude síce vedená v zozname dlžníkov, ale hmotnoprávne už dlh zanikol, napríklad splnením, a tak nemusí čakať na prípadnú ďalšiu aktualizáciu zoznamu.

Predmetná úprava bola prepojená a doplnená aj v zákone o sociálnom poistení, podľa ktorého je prípadný súhlas Sociálna poisťovňa povinná vydať do piatich pracovných dní.

Z vyššie naznačených situácií tiež jasne vyplýva, že bez súhlasu príslušného správcu dane registrový súd nemôže spoločnosť vymazať z obchodného registra. Tento súhlas správcu dane si musí vyžiadať samotná spoločnosť. Táto skutočnosť tiež vyplýva z § 54 ods. 3 daňového poriadku, s ktorým je predmetné ustanovenie plne v súlade. Povinný súhlas príslušného správcu dane s výmazom spoločnosti z obchodného registra je odôvodnený aj tým, že príslušný správca dane okrem skutočností, či spoločnosť nie je evidovaná v zozname daňových dlžníkov, overuje aj skutočnosť, či u nej neprebieha daňová kontrola, určenie dane podľa pomôcok alebo vyrubovacie konanie podľa § 68 daňového poriadku.

Ak sa spoločnosť zrušuje bez likvidácie, kedy spoločnosť zanikne rozdelením, zlúčením alebo splynutím s inou spoločnosťou, vtedy sa na výmaz z obchodného registra súhlas správcu dane nevyžaduje a po výmaze daňového subjektu z obchodného registra správca dane dokončí prebiehajúcu daňovú kontrolu s právnym nástupcom spoločnosti, na ktorého prešlo obchodné imanie zaniknutej spoločnosti a ktorému správca dane v závislosti od kontrolných zistení prípadne vyrubí rozdiel dane, t.j. na právneho nástupcu zanikajúcej spoločnosti prechádzajú všetky daňové záväzky a aj pohľadávky zanikajúcej spoločnosti v súlade s podmienkami zmluvy o právnom nástupníctve.

K lehote na vydanie súhlasu na výmaz z obchodného registra

Daňový poriadok upravuje podmienky pre vydanie súhlasu, avšak osobitne neurčuje lehotu na jeho vydanie, tak ako je to pri písomnom súhlase správcu dane so zápisom v obchodnom registri podľa § 54 ods. 1 daňového poriadku. Preto je potrebné vychádzať zo základných zásad správy daní, konkrétne z § 3 ods. 2 daňového poriadku, podľa ktorého správca dane postupuje pri správe daní v úzkej súčinnosti s daňovým subjektom a inými osobami a poskytuje im poučenie o ich procesných právach a povinnostiach, ak tak ustanoví tento zákon. Správca dane je povinný zaoberať sa každou vecou, ktorá je predmetom správy daní, vybaviť ju bezodkladne a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu určeniu a vyrubeniu dane. V ust. § 61 daňového poriadku je upravené prerušenie daňového konania a podmienky, pri splnení ktorých správca dane preruší alebo môže prerušiť daňové konanie. Podľa § 46 ods. 10 daňového poriadku na prerušenie daňovej kontroly sa primerane použije § 61. Ak daňový subjekt žiada o súhlas s výmazom z obchodného registra, nejde o daňové konanie alebo daňovú kontrolu, ktorú by bolo možné prerušiť.

Po doručení žiadosti daňového subjektu o súhlas s výmazom z obchodného registra správca dane nielen preverí podmienky pre vydanie súhlasu, ale bude prihliadať aj na povinnosti vyplývajúce pre neho z iných ustanovení daňového poriadku. V súvislosti s ukončením činnosti daňového subjektu je to ustanovenie § 36 ods. 2 daňového poriadku, podľa ktorého ak správca dane zistí, že daňový subjekt prestal vykonávať činnosť alebo poberať príjmy podliehajúce dani, urobí opatrenia potrebné na urýchlené vyrubenie dane alebo na vymáhanie daňových nedoplatkov na všetkých daniach.


Organizačná zložka zahraničnej osoby podala miestne príslušnému správcovi dane žiadosť o vydanie súhlasu na jej výmaz z obchodného registra. Bol postup správcu dane v súlade s § 54 ods. 3 daňového poriadku, keď nevydal súhlas na výmaz organizačnej zložky zahraničnej osoby?

Odpoveď:

Podľa § 54 ods. 3 daňového poriadku na žiadosť daňového subjektu správca dane vydá písomný súhlas s návrhom na výmaz z obchodného registra daňovému subjektu, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej daňový poriadok alebo osobitné predpisy ukladajú povinnosti alebo priznávajú práva.

Vzhľadom na to, že podľa § 7 ObchZ organizačná zložka zahraničnej osoby nemá právnu subjektivitu, nemá ani postavenie daňového subjektu, nie je nositeľom práva, správca dane súhlas podľa § 54 daňového poriadku tejto organizačnej zložke nevydá. Tento súhlas je správca dane oprávnený vydať len právnickej osobe, ktorá prostredníctvom tejto organizačnej zložky na území SR podniká, ak táto právnická osoba predloží žiadosť o vydanie súhlasu na jej výmaz z obchodného registra. Postup správcu dane bol v súlade s § 54


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: