Input:

Vydávanie potvrdenia o rezidencii daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR v roku 2019

13.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.02.1.1 Vydávanie potvrdenia o rezidencii daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová

Potvrdenie o osobnej daňovej príslušnosti (rezidencii) daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky (ďalej len „Potvrdenie o daňovej rezidencii”) sa vydáva pre účely uplatnenia príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, tzn. na účely preukázania, že na príslušnú osobu sa vzťahuje oslobodenie od dane alebo nárok na zníženie dane v príslušnom zmluvnom štáte, resp. že spĺňa podmienky pre poskytnutie ďalších výhod z nej vyplývajúcich.

Správca dane vydáva aj potvrdenie o daňovej rezidencii vo vzťahu k štátom, s ktorými Slovenská republika nemá vzájomné daňové vzťahy upravené medzinárodnou zmluvou, pričom miesto daňovej rezidencie daňovníka posudzuje výlučne podľa ustanovení zákona o dani z príjmov.

Bližšie informácie k vydávaniu potvrdenia o daňovej rezidencii pre fyzické osoby boli zverejnené na webovom sídle finančnej správy v časti Daňoví a colní špecialisti – Dane – Metodické usmernenia – Medzinárodné zdaňovanie: Informácia k vydávaniu „Potvrdenia o daňovej rezidencii” pre daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky.


O vystavenie potvrdenia o daňovej rezidencii môže požiadať správcu dane aj právnická osoba, ktorá je daňovým rezidentom Slovenskej republiky podľa § 2 písm. d) ZDP bod 2 zákona o dani z príjmov (t. j. právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia; miestom skutočného vedenia je miesto, kde sa prijímajú riadiace a obchodné rozhodnutia štatutárnych orgánov a dozorných orgánov právnickej osoby, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom registri).

Ako požiadať správcu dane o vystavenie potvrdenia o daňovej rezidencii

Potvrdenie o daňovej rezidencii daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou vydáva na základe písomnej žiadosti daňovníka (vzor tejto žiadosti nie je predpísaný) príslušný správca dane, ktorý preskúma a preverí všetky skutočnosti relevantné pre určenie daňovej rezidencie.

Po preverení týchto skutočností správca dane vydá potvrdenie o daňovej rezidencii na unifikovanom trojjazyčnom formulári (slovenčina, angličtina, nemčina). Vydanie predmetného potvrdenia je podľa Sadzobníka správnych poplatkov oslobodené od správneho poplatku.

Daňovník vo svojej žiadosti uvedie štát, pre ktorý žiada potvrdenie o daňovej rezidencii a tiež zdaňovacie obdobie, za ktoré má byť potvrdenie vystavené.

Spôsob zaslania žiadosti správcovi dane

Ak daňovník nemá povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky, uvedenú písomnú žiadosť môže správcovi dane doručiť osobne alebo poštou.

V prípade, že daňovník má povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky, je potrebné, aby zaslal svoju žiadosť ako súčasť Všeobecného podania resp. jeho prílohu.

Bližšie informácie k postupu elektronického doručovania sú zverejnené na webovom sídle finančnej správy v informačnom materiáli Spôsob elektronického podávania dokumentov cez portál finančnej správy (časť II. - Postup pri vyhľadaní, vypísaní a odoslaní neštruktúrovaného dokumentu – Všeobecného podania s prílohou cez PFS).

Obdobie, za ktoré sa potvrdenie vydáva

Správca dane pri vypĺňaní potvrdenia o daňovej rezidencii uvedie obdobie, za ktoré sa potvrdenie vydáva. Časový údaj môže pokrývať predchádzajúce obdobie jedného alebo viacerých mesiacov alebo rokov (spätne).


Keďže nie je možné potvrdiť skutočnosti, ktoré ešte nenastali, časový údaj nemôže pokrývať obdobie presahujúce dátum vydania potvrdenia. Daňovník však môže požiadať, aby správca dane časový údaj v potvrdení neuvádzal. V takomto prípade vypĺňa správca dane tento údaj pomlčkou.

Potvrdenie daňovej rezidencie na tlačive zahraničného správcu dane

Správca dane môže potvrdzovať daňovú rezidenciu daňovníka tiež na tlačive zahraničného správcu dane, týkajúceho sa uplatnenia nároku na oslobodenie alebo zníženie dane vymedzeného v príslušnej medzinárodnej zmluve alebo refundácie dane (časti dane) zrazenej v súlade s vnútroštátnymi daňovými predpismi zmluvného štátu. Ak daňovník je daňovým rezidentom Slovenskej republiky a tlačivo predložené daňovníkom má vyplnené formálne náležitosti, správca dane potvrdí daňovú rezidenciu daňovníka na predloženom tlačive


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: