Input:

Informácia k novelám daňového poriadku s účinnosťou od roku 2020 a 2021

17.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.11.1.3 Informácia k novelám daňového poriadku s účinnosťou od roku 2020 a 2021

Ing. Božena Jurčíková

Úvod k novelám daňového poriadku schválených v roku 2020

V priebehu roka 2020 boli schválené tri novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ daňový poriadok”); štvrtá novela daňového poriadku je v schvaľovacom procese v NR SR; podrobnejšie o jej obsahu v ďalšej časti tejto informácie.

Novely daňového poriadku sú zverejnené v príslušných článkoch zákonov: č. 46/2020 Z. z., č. 198/2020 Z. z. a č. 296/2020 Z. z.ako vyvolané novely legislatívnych úprav iných zákonov.

Ministerstvo financií SR podľa dostupných informácií pripravilo rozsiahlu novelu daňového poriadku s účinnosťou od 1. 1. 2021 a 1. 1. 2022. Vzhľadom na náročnosť spracovania požadovaných legislatívnych úprav od podnikateľskej verejnosti, komory daňových poradcov, finančného riaditeľstva, a tiež z dôvodu prednostne zabezpečovať úlohy súvisiace s pandémiou COVID-19, bol tento návrh novely daňového poriadku stiahnutý z legislatívnych úloh ministerstva financií pre rok 2020 a presunutý do roku 2021 s účinnosťou od 1. 1. 2021 a 1. 1. 2022. V priebehu roka 2021 možno tiež očakávať, že niektoré ustanovenia z toho pripravovaného návrhu daňového poriadku, ktoré neznesú odklad, budú schválené aj počas roka 2021 krátkymi novelami daňového poriadku.

Komentár k jednotlivým novelám daňového poriadku

Novely č. 46/2020 Z. z. a č. 296/2020 Z. z. daňového poriadku bezprostredne spolu súvisia z dôvodu, že upravujú rovnaké ustanovenia daňového poriadku, je účelné ich komentovať v ich vzájomnej súvislosti.

Novela č. 46/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, nadobudol účinnosť 19. 3. 2020, ktorou bol zrušený vianočný príspevok a nahradený novou dôchodkovou dávkou – 13. dôchodkom. Nárok na 13. dôchodok mali mať v zásade všetci poberatelia dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou v rovnakej výške, nehľadiac na výšku dôchodku. Táto legislatívna úprava bola vyvolanou novelou daňového poriadku ust. § 99 ods. 4 a § 106 ods. 4 ZSD , ktoré upravujú problematiku daňovej exekúcie zrážkami z mzdy a zrážkami z iných príjmov v tom zmysle, že 13. dôchodok nebude podliehať daňovej exekúcii.

Následne v auguste 2020 predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny legislatívny návrh na preklasifikovanie 13. dôchodku z dôchodkovej dávky na sociálnu dávku sociálneho poistenia, ktorej výška sa odvíja od výšky priznaného dôchodku a aj s návrhom na legislatívnu úpravu tých právnych predpisov, ktorých sa zákon č. 46/2020 Z. z. dotkol vrátane daňového poriadku. Táto legislatívna úprava, t. j. vrátenie do pôvodného legislatívneho stavu právnych predpisov bola vykonaná zákonom č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 29. 10. 2020. Daňového poriadku sa dotkla v dvoch ustanoveniach: § 99 a § 106 ZSD.

Z § 99 ods. 4 a § 106 ods. 4 ZSD daňového poriadku sa vypustili slová „13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov”. Zn. to, že z daňovej exekúcie zrážkami zo mzdy a z iných príjmov už sa nevylučuje príjem 13. dôchodku ako sociálnej dávky a bude podliehať aj daňovej exekúcii.

Rovnako sa znenie o 13. dôchodku ako dôchodkovej dávky vypúšťa aj z § 11 ods. 6 ZDP zákona o dani z príjmov, čo zn., že sa vypúšťa z toho ustanovenia ako nadbytočný a už nebude mať charakter sumy, ktorá neznižuje základ dane daňovníka.

Novela daňového poriadku uvedená v čl. XXVI zákona č. 198/2020 Z. z., ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutého opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 s účinnosťou od 21. 7. 2020 sa upravili dve ustanovenia: § 46 a § 165k ZSD.

§ 46 ZSD - Priebeh a ukončenie daňovej kontroly.

V odseku 8 tohto ustanovenia sa predĺžila lehota na predloženie vyjadrenia sa daňového subjektu k zisteniam uvedeným v protokole z 15 pracovných dní na 30 pracovných dní. Zn. to, že správca dane vo výzve na predloženie vyjadrenia k zisteniam z daňovej kontroly určí lehotu nie kratšiu ako 30 pracovných dní. Zmeškanie tejto lehoty nemožno odpustiť podľa § 29 ZSD daňového poriadku, ale možno ju predĺžiť podľa § 28 daňového poriadku.

Uplatnenie tejto predĺženej lehoty na predloženie vyjadrení k protokolu upravuje

§ 165k – Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia.

Podľa tohto prechodného ustanovenia nová predĺžená lehota 30 pracovných dní na predloženie vyjadrenia daňového subjektu k zisteniam uvedeným v protokole z daňovej kontroly sa prvýkrát uplatní na protokoly z daňovej kontroly vypracované po účinnosti tohto zákona.

Ide o propodnikateľské opatrenie, ktoré vyplynulo z požiadaviek podnikateľskej verejnosti a komory daňových poradcov, predĺžiť lehotu určenú v § 46 ods. 8 daňového poriadku na predloženie vyjadrenia k zisteniam z daňovej kontroly, nakoľko 15 dňová lehota na predloženie vyjadrenia a dôkazov, preukazujúcich tvrdenia daňového subjektu, ktoré nemohol predložiť v priebehu daňovej kontroly, bola krátka, nakoľko zmeškanie tejto lehoty nemožno odpustiť. Je tiež potrebné uviesť, že správca dane pri aplikácii tohto odseku, čo sa týka počtu dní určených na predloženie dôkazov a tvrdení daňového subjektu, pristupoval k určeniu počtu dní na predloženie dôkazov a vyjadrení daňového subjektu aj pred touto legislatívnou úpravou proklientsky, t. j., vo výzve určil lehotu väčšiu ako 15 pracovných dní.

Minimálna lehota 15 dní bola správcom dane určená len pri nie zložitých zisteniach porušení osobitných predpisov, správca dane sa po dohode s daňovým subjektom dohodol na určení väčšieho počtu dní na predloženie vyjadrenia a dôkazov k zisteniam uvedeným v protokole. I napriek tomu v praxi vznikali problematické a nejasné situácie, keď daňový subjekt žiadal o predĺženie lehoty aj vo vyrubovacom konaní, keďže z časového dôvodu nestihol zabezpečiť a spracovať svoje tvrdenia a dôkazy k zisteniam v protokole na základe výzvy aj pri dlhšej lehote uvedenej vo výzve. Vzhľadom na skutočnosť, že lehota na vydanie rozhodnutia vo vyrubovacom konaní podľa § 68 ods. 3 daňového poriadku vrátane prerokovania pripomienok je tiež ustanovená v rozsahu troch mesiacov, ktorá sa počíta od plynutia lehoty určenej vo výzve, bolo vykonanie tejto úpravy v počte dní v § 46 ods. 8 daňového poriadku oprávnená. Podľa prechodného ustanovenia sa nová najkratšia 30 dňová lehota vzťahuje na kontrolu všetkých druhov daní podľa osobitných predpisov a aj na kontrolu zákona o účtovníctve. Prvýkrát sa táto predĺžená lehota uplatní na protokoly, ktoré budú správcom dane vypracované (doručené podľa § 46 ods. 9 daňového poriadku) po účinnosti tejto novely daňového poriadku, t. j. po 21. júli 2020.


  1. Správca dane ukončil daňovú kontrolu doručením protokolu spolu s výzvou 17. júla 2020, čo bol termín pred účinnosťou novely daňového poriadku. Vo výzve správca dane určil lehotu najmenej 15 pracovných dní na predloženie vyjadrenia a dôkazov k zisteniam uvedeným v protokole z kontroly.
  2. Správca dane ukončil daňovú kontrolu doručením protokolu spolu s výzvou 17. augusta 2020, čo bol termín už po účinnosti novely daňového poriadku. Vo výzve správca dane určil lehotu nie kratšiu ako 30 pracovných dní na predloženie vyjadrenia a dôkazov k zisteniam uvedeným v protokole z kontroly.

V schvaľovacom procese v NR SR je návrh štvrtej novely daňového poriadku, ktorá je uvedená v čl. II. zákona č. xxx//2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. januára 2021. Tiež ide len o krátku novelu, ktorou sa upravujú tri ustanovenia: § 57, § 165l a dopĺňa sa § 165j ods. 3.

§ 57 - Odklad platenia dane a povolenie splátok, ktorého úprava sa navrhuje v odseku 4 a 5.

Odsek 4 má nové znenie, podľa ktorého správca dane môže povoliť odklad platenie dane v splátkach najskôr odo dňa splatnosti dane, a to aj spätne.

V odseku 5 sa navrhuje znížiť úrokovú sadzbu pri výpočte úroku za dobu povoleného vkladu z 10 % na 3 %, ktorý správca dane nevyrubí, ak nepresiahne 5 €.

Navrhovaná úprava § 57 daňového poriadku má za cieľ zvýšiť záujem daňových subjektov o využitie tohto inštitútu pri správe daní v prípade dočasnej nepriaznivej finančnej situácie. Daňový subjekt môže tento inštitút využiť aj spätne, teda nie od doručenia rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo splátky dane, ale už odo dňa splatnosti dane. Napr. daň splatná 2. 11. 2020, a túto daň daňový subjekt nezaplatil; ak podá správcovi žiadosť o povolenie odkladu platenia dane, napr. 16. 11. 2020, správca dane povolí odklad od nasledujúceho dňa po jej splatnosti, t. j. od 3. 11. 2020 po splnení podmienok uvedených v tomto ustanovení, t. j., odklad je možné povoliť najviac na 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane a dlžná suma musí byť zabezpečená záložným právom, ak je vyššia ako 3 000 € a daňový subjekt predloží finančnú analýzu o svojej ekonomickej situácii.

Podľa prechodného ust. § 165lsa navrhuje, aby sa znížená úroková sadzba pri odklade platenia dane uplatnila aj na odklady a splátky, ktoré boli povolené pred účinnosťou z tejto novely, t. j. do 31. 12. 2020, ale rozhodnutie o úroku z tohto odkladu správca dane bude vydávať po účinnosti tejto novely daňového poriadku.

Podľa prechodného ust. § 165j ods.3sa navrhuje predĺžiť lehotu na automatickú registráciu podľa § 67 ods. 12 daňového poriadku od 1. 1. 2022. 

Informácia k ustanoveniam novely daňového poriadku č. 390/2019 Z. z., s účinnosťou od 1. 10. 2020 a od 1. 1. 2021.

Novela daňového poriadku uvedená v čl. XVI zákona č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony má niekoľko účinností: od 1. 1. 2020, od 1. 10. 2020 a od 1. 1. 2021.

K skončeniu vydávania súhlasu správcu dane k výmazu z obchodného registra - § 54 ods. 3 ZSD.

Od 1. 10. 2020 nadobudol účinnosť § 54 - Súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri, z ktorého sa vypúšťa celé znenie odseku 4 daňového poriadku, na základe ktorého správca dane vydával do 30. 9. 2020 na žiadosť daňového subjektu písomný súhlas s návrhom na výmaz z obchodného registra podľa § 68 ods. 11 ObZ Obchodného zákonníka. Táto legislatívna úprava daňového poriadku bezprostredne súvisí s novým ust. § 75j ods. 2 Obchodného zákonníka o likvidácii spoločností s tým, že likvidácia spoločností sa predlžuje o šesť mesiacov, ak likvidátor zistí, že má spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie daňový nedoplatok, alebo ak sa u nej vykonáva daňová kontrola. Prakticky sa vydanie súhlasu správcu dane k výmazu spoločností z obchodného registra prenieslo do § 75j ods. 2 Obchodného zákonníka, i keď v inom znení, ale obsahovo je totožné s § 54 ods. 3 ZSD daňového poriadku. Zn. to, že od 1. 10. 2020 správca dane nevydáva súhlas na základe žiadosti daňového subjektu na účely výmazu spoločnosti z obchodného registra. Správca dane nemá na vydanie tohto súhlasu právny titul, ten bol zrušený vypustením toho odseku 3 z § 54 daňového poriadku, avšak bez prechodného ustanovenia, ktoré by upravilo postup správcu dane v prechodnom období, ak žiadosti podané pred 1. 10. 2020 neboli vybavené správcom dane. V takýchto prípadoch správca dane po 1. 10. 2020 už nevydá žiaden súhlas na výmaz z obchodného registra, keďže nemá právny titul na jeho vydanie. Správca dane vráti žiadateľovi (poplatníkovi) aj zaplatený správny poplatok, ktorého žiadosť o vydanie súhlasu nebola vybavená do 30. 9. 2020, z vlastného podnetu alebo na žiadosť daňovníka.

Od 1. 1. 2021 nadobúdajú účinnosť aj nasledovné ustanovenia


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: