Input:

Informácia k zrušeným opatreniam účtovníctva a dane z príjmov podľa § 2 ods. 3 lex corona od 30. 9. 2020

17.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.11.1.1 Informácia k zrušeným opatreniam účtovníctva a dane z príjmov podľa § 2 ods. 3 lex corona od 30. 9. 2020

Ing. Božena Jurčíková

Komentár k predchádzajúcej I. časti novely č. 264/2020 Z. z., s účinnosťou od 29. septembra 2020, ktorou sa novelizoval zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „lex corona”) sa týkal ustanovení vybraných opatrení v oblasti správy daní, ktorým sa 30. septembra 2020 skončilo ich uplatňovanie v praxi. V úvodnej časti komentára boli uvedené aj dôvody legislatívnych úprav lex corona touto jeho šiestou novelou.

Ďalšími oblasťami, ktorým sa skončilo 30. septembra 2020 ich uplatňovanie, sú opatrenia z oblasti účtovníctva a dane z príjmov

K zrušeniu opatrení v oblasti účtovníctva, ktoré sa od 30. septembra 2020 už neuplatnia.

Ide o nasledovné opatrenia, resp. ustanovenia lex corona:

§ 20– účtovníctvo; týmto ustanovením sa v období pandémie predĺžili lehoty v oblasti účtovníctva, presnejšie, bol vykonaný odklad lehôt, ktoré upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zák. o účt.”) v súvislosti s vyhotovením účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2019, s ukladaním dokumentov do registra účtovných závierok (napr. uloženie účtovnej závierky, výročnej správy, správy audítora do registra účtovných závierok), patriacich do účtovnej závierky; dňom 30. 9. 2020 sa obdobie pandémie považuje za skončené a zmeškané povinnosti, viažuce sa na predĺžené lehoty na vykonanie uvedených úkonov v oblasti účtovníctva, je účtovná jednotka povinná splniť do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. do 31. 12. 2020.

Táto lehota sa vzťahuje najmä na neziskové organizácie (občianske združenia), ktoré sú účtovnými jednotkami, ale nemajú povinnosť podať daňové priznanie a tiež nemajú povinnosť uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok (ďalej len „ruz”).

Ak však má účtovná jednotka povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov, vznikla jej povinnosť vyhotoviť účtovnú závierku a všetky účtovné doklady, viažuce sa k účtovnej závierke za účtovné obdobie roku 2019, najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2019, t. j. do 31. 10. 2020, najneskôr do 2. 11. 2020. Všetky účtovné povinnosti, ktoré účtovná závierka vykonáva v priebehu účtovného obdobia, ako je vyhotovovanie účtovných dokladov bezodkladne po vzniku účtovného prípadu, priebežné zostavovanie účtovnej závierky účtovná jednotka je povinná splniť do 31. 12. 2020.


Ak je účtovným obdobím hospodárky rok, napr. od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020, je ÚJ povinná zostaviť účtovnú závierku k 30. 3. 2020 a nemala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, lehota na zostavenie a uloženie riadnej účtovnej závierky do ruz za normálnych okolností bola do 31. 6. 2020. Táto lehota, v ktorej mala účtovná jednotka splniť tieto povinnosti, uplynula v období pandémie, ktorá začala dňom 12. 3. 2020 a podľa 6. novely lex corona, na účely vykonania týchto povinností, skončila 30. 9. 2020. Keďže táto UJ mala povinnosť podať aj daňové priznanie, potom táto spoločnosť, je povinná splniť tieto povinnosti, t .j. zostaviť UZ, podať daňové priznanie a uložiť UZ do ruz do 2. 11. 2020. Uvedená lehota platí aj pre UJ, ktorá mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a táto uplynula v období pandémie.


Účtovná jednotka má povinnosť overenia UZ za rok 2019 audítorom a aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu a uložiť tieto dokumenty do ruz. Vzhľadom na skutočnosť, že lex corona neupravuje tieto lehoty, je ÚJ tieto povinnosti povinná splniť v lehote do 31. 12. 2020.

Uvedená lehota, na overenie účtovnej závierky do 31. 12. 2020, sa vzťahuje aj na prijímateľov asignačnej dane, uvedených v § 50 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (napr. občianske združenia, cirkevné organizácie), ktoré nemajú povinnosť podať daňové priznanie, ale majú podľa § 19 ods. 4 ZoÚ zákona o účtovníctve povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom z dôvodu, že suma ročného podielu prijatej dane je vyššia ako 35 tis. €, a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité.


Účtovná jednotka mala povinnosť podľa § 29 ZoÚ zákona o účt. vykonať inventarizáciu majetku do 31. 3. 2020, keďže jej účtovným obdobím bol hospodársky rok od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020. Podľa § 30 ods. 4 ZoÚ zákona o účt. možno fyzickú inventúru hmotného majetku, napr. z časového dôvodu vykonať aj v priebehu posledných troch mesiacov účtovného obdobia alebo v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia. Lehota na uloženie účtovnej závierky uplynula v období pandémie, potom povinnosť uloženia účtovnej závierky vyhotovené k 31. 3. 2020 má účtovná jednotka do 2. 11. 2020 a inventúru a inventarizáciu upravenú o prírastky a úbytky inventovaného hmotného majetku k 31. 3. 2020 vykoná účtovná jednotka v lehote tak, aby splnil lehotu uloženia účtovnej závierky do ruz do 2. 11. 2020.

Zhrnutie: Ak účtovná jednotka vykoná povinnosti vyplývajúce zo zákona o účt., ako je povinnosť viesť účtovníctvo, vykonávať inventarizáciu, plniť oznamovacie a iné povinnosti, ktorých lehoty uplynuli v období pandémie a tieto povinnosti účtovná jednotka splní do konca mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie, t. j. do 2. 11. 2020, ak sú tieto povinnosti vyplývajúce zo zákona o účt. viazané, resp. súvisia s podaním daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019.

Do plynutia lehoty na uloženie pokuty podľa § 38 ods. 8 ZoÚ zák. o účt., ktorá začala plynúť pred začatím obdobím pandémie, napr. 11. 3. 2020, sa nezapočítava obdobie pandémie počítané od 12. 3. 2020 do 30. 9. 2020, v počte 203 dní (od 12. 3. 2020 do 30. 9. 2020). Zn. to, že správcovi dane sa predlžuje lehota na uloženie pokuty za porušenie zákona o účt., ak lehota na jej uloženie začala plynúť pred začatím obdobia pandémie.


Daňový úrad vykonal kontrolu dodržiavania zákona o účtovníctve za účtovné obdobie 2015, kontrola bola ukončená v septembri 2020, kedy ešte trvalo obdobie pandémie. Za zistení porušenia tohto zákona uloží daňový úrad pokutu.

Podľa § 38 ods. 6 ZoÚ zák. o účt. lehota na uloženie pokuty uplynie do jedného roka odo dňa, keď sa dňový úrad o správnom delikte dozvedel, najneskôr však do piatich rokov od skončenia účtovného obdobia, v ktorom k správnemu deliktu došlo.

Vzhľadom na uplatnenie § 20 ods. 3 lex corona vyplýva, že lehota na uloženie pokuty začala plynúť pred začatím obdobia pandémie a neuplynula do začatia obdobia pandémie, obdobie pandémie sa počíta od 12. 3. 2020 do 30. 9. 2020 v počte 203 dní.


Započítava sa obdobie trvania pandémie do plynutia lehoty na uloženie pokuty správcom dane?

V zmysle ust. § 38 ods. 6 ZoÚ zák. o účt. platnom pre rok 2015 jednoročná lehota na uloženie pokuty začne plynúť 2. 10. 2020 a uplynie 2. 10. 2021. Objektívna päťročná lehota, ktorá sa počíta od skončenia účtovného obdobia, v ktorom k správnemu deliktu došlo, uplynie 31. 12. 2020, t. j. plynie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020.

Nadväzne na § 20 ods. 3 lex corona a § 2 ods. 3 novely lex corona, sa skončilo obdobie pandémie dňom 30. 9. 2020, obdobie pandémie sa nezapočítava do plynutia päťročnej lehoty na uloženie pokuty. Zn. to, že správca dane uloží pokutu v tejto päťročnej lehote, ktorá začala plynúť od 1. 1. 2016 a uplynie 31. 12. 2020, a k tomu pripočíta 203 dní, čo predstavuje obdobie pandémie a päťročná lehota uplynie až 22. 7. 2021. Vydané rozhodnutie o uložení pokuty za účtovné obdobie 2015 musí byť do 22.07. 2021 aj právoplatné.

K opatreniam v oblasti dane z príjmov, ktoré sa považujú za skončené 30. septembra 2020 a po tomto termíne sa neuplatnia.

V tejto časti zákona sa upravujú podania, ktorých zákonná lehota podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP”) na ich vykonanie uplynula počas pandémie, ktorým je:

a) podanie daňového priznania k dani z príjmov a zaplatenie dane § 21,

b) poukázanie a použite podielu zaplatenej dane - § 22,

c) oznámenia o zrazení a odvedení dane poskytovateľa zdravotnej starostlivosti - § 23,

d) hlásenie a ročné zúčtovanie - § 24,

e) platenie preddavkov na daň z príjmov - § 24a,

ktoré sa nadväzne na § 2 ods. 3 lex corona od 1. 10. 2020 neuplatnia. Daňové subjekty sú povinné splniť tieto povinnosti v súvislosti s jednotlivými podaniami uvedenými vyššie po skončení pandémie, v lehote uvedenej v jednotlivých ustanoveniach v oblasti dane z príjmov lex corona.


Pre všetky druhy daňových priznaní platí, že ak daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov za ZO 2019 v lehote, ktorá uplynula počas pandémie, t. j. od 12. 3. 2020 do 30. 9. 2020, považuje sa toto daňové priznanie za riadne daňové priznanie v lehote. Ak daňovník podal do 2. 11. 2020 ďalšie daňové priznanie alebo podá aj viac daňových priznaní za ZO 2019, toto sa považuje za opravné daňové priznanie podľa § 16 ods. 1 ZSD daňového poriadku, pričom za rozhodujúce (konečné) sa považuje posledné opravné daňové priznanie a na predchádzajúce daňové priznania správca dane neprihliada, akoby nebolo podané.

Ak predĺžená lehota pre podanie daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja (ako je to práve teraz po skončení pandémie), posúva sa lehota na jeho podanie na deň 2. 11. 2020. Ak predĺžená lehota na podanie daňového priznania uplynie po skončení pandémie, t. j. po 30. 9. 2020, daňovník je povinný túto lehotu dodržať.

K § 21 - podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby aj právnickej osoby za ZO 2019 po skončení pandémie

a) Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby

Daňovník, ktorý je fyzickou osobou a do 30. 9. 2020 nepodal daňové priznanie, je povinný podať daňové priznanie do konca mesiaca po skončení pandémie, t. j. do 31. 10. 2020, ktorý pripadá na sobotu a v súlade s § 27 ods. 4 ZSD daňového poriadku (z. č. 563/2009 Z. z. v z. n. p.) sa koniec lehoty na podanie daňového priznania posúva na najbližší pracovný deň, ktorým bol pondelok 2. 11. 2020. V tento deň je daň uvedená v podanom daňovom priznaní aj splatná, t. j., daňový subjekt bol povinný túto sumu dane 2. 11. 2020 aj zaplatiť. Zn. to, že 2. 11. 2020 bol posledným dňom na podanie daňového priznania a aj zaplatenie dane uvedenej v tomto podanom daňovom priznaní bez toho, aby správca dane uložil pokutu za oneskorené podanie tohto daňového priznania a vyrubil úrok z omeškania za oneskorené zaplatenie dane.

Podanie daňového priznania po tomto termíne čo len jeden deň, napr. podal daňové priznanie dňa 3. 11. 2020, daňový subjekt sa dopustil správneho deliktu a správca dane uloží pokutu podľa § 155 ods. 1 písm. a) ZSD daňového poriadku najmenej vo výške od 30 € do 16 000 €. Za oneskorené zaplatenie sumy dane, ktorú daňovník uvedenie v daňovom priznaní, sa dopustil správneho deliktu, za ktorý správca dane vyrubí úrok z omeškania podľa § 156 ods. 1 a 2 ZSD daňového poriadku za každý deň omeškania aj do dňa jej zaplatenia vrátane.

Uplatnenie predĺženia lehoty na podanie daňového priznania za ZO 2019, ako ustanovuje § 21 ods. 2 a 3 lex corona, je bezpredmetné aj pre daňovníka, ktorý je v konkurze, t. j., neuplatní sa z dôvodu, že pandémia sa skončila 30. 9. 2020. Pre všetky daňové subjekty bola posledná lehota na podanie daňového priznania 2. 11. 2020.

Aj pre podanie daňového priznania za ZO 2019 za zomrelého daňovníka jeho dedičom alebo inou osobou podľa § 35 ZP Zákonníka práce, ak lehota na jeho podanie uplynie počas obdobia pandémie, bola podľa § 21 ods. 5 lex corona lehota na jeho podanie do 2. 11. 2020 a v tejto lehote musel zaplatiť aj sumu dane uvedenú v podanom daňovom priznaní.

Praktické príklady:


Daňovník zomrel 25. 3. 2020. Podľa účtovných dokladov dosiahol zdaniteľné príjmy za ZO 2019 vo výške 15 000 €. Za pomernú časť roka 2020, t. j. od 1. 1. 2020 do 25. 3. 2020 dosiahol zdaniteľné príjmy vo výške 3 500 €.

Dedič je povinný podať daňové priznanie za ZO 2019 a aj za ZO 2020 v lehote do 2. 11. 2020 a v tejto lehote daň aj zaplatiť. Poznamenávame, že lehota na podanie daňového priznania za ZO 2020 uplynula počas obdobia pandémie a toto skončilo 30. 9. 2020. Aj v prípade predĺženia lehoty na podanie daňového priznania za ZO 2019 dedičovi, ktorá uplynula v období pandémie, je povinný podať toto daňové priznanie do 2. 11. 2020.


Dedič požiadal správcu dane podľa § 49 ods. 4 ZDP o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za ZO 2019 do 20. 10. 2020 za daňovníka, ktorý zomrel 20. 10. 2019. Správca dane mu vyhovel. Dedič je povinný podať toto daňové priznanie do 20. 10. 2020, keďže lehota na jeho podanie uplynula po skončení pandémie, na dediča sa už nevzťahuje podanie daňového priznania najneskôr 2. 11. 2020.


Daňovník, ktorý je fyzickou osobou, je povinný podľa § 32 ods. 1 ZDP daňové priznanie za ZO 2019 podať, neoznámil správcovi dane predĺženie lehoty podľa § 49 ods. 3 ZDP, je povinný podať daňové priznanie najneskôr 2. 11. 2020 a daň v tejto lehote aj zaplatiť.


Daňovník, ktorý je fyzickou osobou, je povinný podľa § 32 ods. 1 ZDP daňové priznanie za ZO 2019 podať, doručil 30. 3. 2020 správcovi dane oznámenie o predĺžení lehoty na jeho podanie do 30. 6. 2020 podľa § 49 ods. 3 ZDP, ale toto daňové priznanie v tejto predĺženej lehote nepodal. Daňovník je povinný podať daňové priznanie najneskôr 2. 11. 2020 a daň aj zaplatiť.


Daňovník, ktorý je fyzickou osobou, podal daňové priznanie za ZO 2019 v lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP do 30. 3. 2020, ale sumu dane uvedenej v podanom daňovom priznaní však nezaplatil. Daňovník nebude v omeškaní s platbou dane, ak túto sumu zaplatí najneskôr 2. 11. 2020.


Daňovník, ktorý je fyzickou osobou, poberal príjmy aj zo zahraničia a podal oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za ZO 2019 do 30. 9. 2020. Aj tento daňovník je povinný podať daňové priznanie v lehote do 2. 11. 2020 a sumu dane uvedenej v daňovom priznaní aj zaplatiť tiež do 2. 11. 2020.


Daňovník, ktorý je fyzickou osobou, je povinný podľa § 32 ods. 1 ZDP daňové priznanie za ZO 2019 podať, daňovník podal daňové priznanie 15. 10. 2020, ale sumu dane nezaplatil. Daňovník 20. 10. 2020 podal opravné daňové priznanie za ZO 2019, v ktorom uviedol aj inú sumu dane na úhradu ako v prvom daňovom priznaní.

Druhé daňové priznanie sa považuje za opravné daňové priznanie, a aj daňovník sumu dane uvedenú v opravnom daňovom priznaní do 2. 11. 2020, na predchádzajúce daňové priznanie sa neprihliada..

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

Rovnako ako pre daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, sa vzťahuje § 2 ods. 1 lex corona na daňovníka, ktorý je právnickou osobou v spojitosti s § 2 ods. 3 novely lex corona. Aj tento daňovník bol povinný podať daňové priznanie za ZO 2019 (ďalej len „ DP”) najneskôr do 2. 11. 2020. Daňovník, ktorý je právnickou osobou a jeho ZO je hospodársky rok, za ktorý posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul počas obdobia pandémie, podal toto daňové priznanie v lehote do 2. 11. 2020. Aj pre daňovníka, ktorý je PO, sa vzťahuje lehota na zaplatenie dane uvedenej v podanom DP v lehote do 2. 11. 2020, kedy bola táto suma dane aj splatná.


Daňovník má ZO hospodársky rok od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020. Zn. to, že bol povinný podať daňové priznanie podľa § 49 ods. 2 ZDP v lehote do 30. 6. 2020, ktorá spadá do obdobia pandémie. Vzhľadom na to, že posledný deň tejto lehoty uplynul počas pandémie, daňovník podá daňové priznanie v lehote do 2. 11. 2020. Ak počas pandémie nastane prípad, že daňovník, ktorý je PO, podá daňové priznanie počas pandémie, napr. 31. 3. 2020, 30. 6. 2020 alebo 30. 9. 2020, ale daň uvedenú v podanom DP nezaplatil v tejto lehote, a ak túto sumu dane zaplatí v lehote do 2. 11. 2020, považuje sa jej zaplatenie v lehote, správca dane nevyrubí žiadnu sankciu.


Daňovník, ktorý nie je v konkurze alebo v likvidácii a ich zdaňovacím obdobím je kalendárny rok a do 30. 9. 2020 nepodal DP, je povinný podať DP a daň zaplatiť v lehote do 2. 11. 2020.

Daňovník, ktorý je v konkurze (jeho zdaňovacie obdobie sa určuje podľa vstupu do konkurzu podľa § 41 ods. 5 a 6 ZDP a jeho posledným dňom na podanie DP je 30. 6. 2020), a nepožiadal správcu dane o predĺženie lehoty na jeho podanie podľa § 49 ods.3 písm. a) ZDP, je povinný podať DP v lehote do 2. 11. 2020.


Daňovník dosiahol za ZO 2019 aj zdaniteľné príjmy zo zahraničia a oznámil správcovi dane predĺženie lehoty len o tri mesiace, do 30. 6. 2020. Môže si daňovník predĺžiť lehotu na podanie DP o ďalšie tri kalendárne mesiace do 30. 9. 2020?

Vzhľadom na to, že lehota na podanie DP, ako aj posledný deň predĺženej lehoty, uplynula počas obdobia pandémie, daňovník podľa § 21 ods. 4 lex corona už nemôže oznámiť správcovi dane ďalšie predĺženie lehoty na podanie DP za ZO 2019.

Ust. § 21 ods. 5 lex corona upravuje podanie daňového priznania aj hlásenia podľa § 49 ods. 4 a 5 ZDP dedičom za zomrelého daňovníka. Ak napr. nepožiada o predĺžene lehoty, potom sa na neho vzťahuje lehota na podanie daňového priznania a aj hlásenia podľa § 21 ods. 1 lex corona, t. j. v lehote do 2. 11. 2020.

Ust. § 21 ods. 6 a 7 lex corona upravuje lehotu na podanie DP v prípade vzniku alebo zrušenia stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území SR podľa § 49 ods. 7 a 8 ZDP. Ak vznikne stálej prevádzkarni povinnosť podať DP za ZO 2019 a lehota na jeho podanie uplynie počas obdobia pandémie, vzniká jej povinnosť podať DP v lehote uvedenej v 21 ods. 1 lex corona, t. j. do konca mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie.


Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou sa rozhodol zrušiť stálu prevádzkareň pôsobiacu na území SR k 30. 4. 2020. Daňové priznanie za toto krátke skrátené ZO 2020 bol povinný podať do 31. 7. 2020. Keďže posledný deň lehoty na podanie DP za ZO, ktoré trvalo od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020 uplynulo počas obdobia pandémie, lehota na jeho podanie a daň je splatná v lehote do 2. 11. 2020.

K § 22 - poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov (asignačná daň)

Podľa § 22 ods.1 lex corona možno vyhlásenia (na samostatnom tlačive) o poukázaní podielu zaplatenej dane daňovníka, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a ktorého lehota na podanie uplynula počas obdobia pandémie, podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.


Obdobie pandémie skončilo 30. 9. 2020. Vyhlásenie na samostatnom tlačive za rok 2019, ktorého lehota uplynula 30. 4. 2020, možno podať do 30. 11. 2020.

Podľa § 22 ods. 2 lex corona, zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca vystaví potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane podľa § 50 ZDP najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie podľa § 39 ods. 7 ZDP.


Obdobie pandémie skončilo 30. 9. 2020. Zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 15. 11. 2020, ktorý pripadol na nedeľu. Preto zamestnávateľ vystaví toto potvrdenie podľa § 27 ods. 4 ZSD daňového poriadku najbližší pracovný deň, ktorý je pondelok 16. 11. 2020. Zamestnanec podá správcovi dane vyhlásenie na samostatnom tlačive najneskôr do 30. 11. 2020.

Ak daňovník podáva daňové priznanie za ZO 2019 v lehote do 2. 11. 2020, správca dane po splnení ustanovených podmienok § 50 ods. 8 ZDP prevedie podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, t. j., správca dane pri poukázaní asignačnej dane prijímateľom postupuje v súlade s § 50 ZDP v plnom rozsahu.

Prijímateľ podielu zaplatenej dane môže podľa § 22 ods. 3 lex corona použiť podiel zaplatenej dane aj na pomoc pri zmiernení následkov pandémie počas obdobia pandémie až do konca roka 2021.

Nadväzne na predĺženie lehoty na použitie finančných prostriedkov o jeden rok, predlžuje sa podľa § 22 ods. 4 lex corona aj lehota na zverejnenie presnej špecifikácie použitia podielu zaplatenej dane prijatého v roku 2019 do 31. 5. 2021.

Prijímateľ podielu zaplatenej dane má povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia asignačnej dane v Obchodnom vestníku podľa § 22 ods. 4 lex corona do konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie, t. j. do 2. 11. 2020. Rovnako prijímateľ asignačnej dane, na ktorého sa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky za rok 2019 audítorom (ak podľa § 50 ods. 3 ZDP súhrn asignačnej dane v príslušnom kalendárnom roku je vyšší ako 33 tis. €), je povinný v lehote do 2. 11. 2020 zverejniť aj výrok audítora.

Správca dane po overení podmienok podľa § 50 ods. 6 ZDP poukáže podiel zaplatenej dane z príjmov do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia na samostatnom tlačive nadväzne na § 22 ods. 1 lex corona, t. j., správca dane poukáže do 26. 2. 2021 sumu asignačnej dane z vyhlásení podaných na samostatnom tlačive.

Po preverení splnenia zákonných podmienok správca dane prevedie podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa za daňové priznania podané do 2. 11. 2020.

Podľa odseku 6, ak správca dane poukázal podiel zaplatenej dane v sume, ako uviedol daňovník v daňovom priznaní alebo vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane a daňovník následne podá opravné daňové priznanie alebo opravné vyhlásenie, nemožno sumu asignačnej dane dodatočne upravovať.

Ak daňovníkovi vznikne daňový preplatok na dani z príjmov, rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z príjmov z upravenej daňovej povinnosti, zníži sa daňovníkovi daňový preplatok na dani z príjmov.

Informácia k poukázaniu podielu zaplatenej dane za rok 2019 u fyzickej osoby, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 podľa § 50 ZDP po skončení obdobia pandémie

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 a ktorá sa rozhodne poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 % vybranej neziskovej organizácii, je povinná:

  1. vyplniť v daňovom priznaní „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 ZDP zákona”, ktoré sa nachádza v VIII. oddiele daňového priznania typu A, alebo v XII. oddiele daňového priznania typu B (ďalej len „vyhlásenie”),
  2. zaplatiť daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní, aby nebol vykázaný daňový nedoplatok; pri bezhotovostných prevodoch z bankového účtu sa za deň platby považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňovníka alebo inej osoby, ktorá platbu vykonala.

Ak daňovník nepoukazuje podiel zo svojej zaplatenej dane, je povinný v daňovom priznaní zaškrtnúť políčko „neuplatňujem postup podľa § 50 ZDP a vyznačí v políčku písmeno „x”. Dodatočne poukázať podiel zaplatenej dane, napr. podaním dodatočného daňového priznania, nie je možné a ani meniť dodatočným daňovým priznaním sumu podielu zaplatenej dane, ktorú uviedol v riadnom daňovom priznaní.


Za daňový nedoplatok sa v súvislosti s poukázaním podielu zaplatenej dane nepovažuje suma nedoplatku nepresahujúca 5 €, ako aj nedoplatok evidovaný na dani do 15 dní po uplynutí zákonnej lehoty na podanie daňového priznania.

Ak daňovník bude vykazovať v 16. deň po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania daňový nedoplatok vyšší ako 5 €, daňový úrad nepoukáže podiel dane vybranému prijímateľovi. Ak daňovník podá daňové priznanie v lehote do 31. 10. 2020, resp. do 2. 11. 2020, nemôže od 19. 11. 2020 vykazovať daňový nedoplatok vyšší ako 5 €.

Dôležité upozornenie pre fyzickú osobu:

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov, nemôže poukázať podiel zaplatenej dane prostredníctvom samostatného tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 ZDP zákona”, ale iba cez „vyhlásenie”, ktoré je súčasťou daňového priznania. Samostatné tlačivo „vyhlásenia” použije na poukázanie podielu zaplatenej dane iba tá fyzická osoba, ktorá nepodá daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 a ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019.

Fyzická osoba môže vo vyhlásení určiť iba jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane.

K § 23 – Oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Ust. § 23 lex corona ustanovuje lehotu pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (napr. nemocnica, lekár) na podanie oznámenia, ktorého vzor je zverejnený na web. stránke finančného riaditeľstva. Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podá podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP toto oznámenie o zrazení a odvedení dane a aj daň uvedenú v oznámení nadväzne na § 2 ods. 3 lex corona odvedie v lehote do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci, kedy bola skončená pandémia, t. j. do 2. 11. 2020, považuje sa lehota určená v § 43 ods. 17 písm. a) ZDP za dodržanú. V tejto lehote aj túto vypočítanú daň z príjmov odvedie správcovi dane.


Obdobie pandémie skončilo 30. 9. 2020, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, napr. lekár alebo nemocnica, podá oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za rok 2019 do 2. 11. 2020 a v tejto lehote zrazenú daň aj odvedie.

K § 24 - Hlásenie a ročné zúčtovanie

Podľa § 24 ods. 1 lex corona má zamestnávateľ na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti od jednotlivých zamestnávateľov (peňažné a aj nepeňažné plnenie) za obdobie roku 2019 podľa § 39 ods. 9 písm. b) ZDP lehotu do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. T. zn., že pandémia skončila 30. 9. 2020, zamestnávateľ má povinnosť podať toto hlásenie správcovi dane do 30. 11. 2020.

Pokiaľ zamestnávateľ toto hlásenie podal počas obdobia pandémie a následne zistil, že obsahuje nesprávne údaje, podá opravné hlásenie najneskôr do 30. 11. 2020, t. j. do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení pandémie a v tejto lehote je daň aj splatná.

Ak nastane prípad, že daňovník bol v postavení zamestnávateľa a tento daňovník v apríli 2020 zomrel, hlásenie za neho podáva dedič v lehote, ak ustanovuje § 21 ods. 5 lex corona, t. j. do 2. 11. 2020 a v tejto lehote daň aj zaplatí.

Ust. § 24 lex corona neupravuje - nepredlžuje lehotu na predloženie prehľadu podľa § 39 ods. 9 písm. a) ZDP, ktorý je zamestnávateľ ako platiteľ dane povinný predkladať správcovi dane v lehote do konca kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Ak posledný deň lehoty na podanie prehľadu uplynie počas pandémie a zamestnávateľ prehľad nepodal v lehote, postupuje sa podľa § 4 lex corona. Podľa tohto ustanovenia sa platiteľovi dane odpustí zmeškanie tejto lehoty za podmienky, že prehľad podá najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. do 2. 11. 2020.


Prehľad za mesiac marec 2020 bol povinný zamestnávateľ podať do 30. 4. 2020, t. j. v lehote, ktorá uplynula v období plynutia pandémie. Pandémia skončí 30. 9. 2020, zamestnávateľ podá prehľad najneskôr do 2. 11. 2020. Pri odpustení zmeškania lehoty sa uplatní § 4 lex corona, keďže zamestnávateľ dodržal náhradnú lehotu na jeho


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: