Input:

Odpustenie zmeškania lehoty podania súhrnného výkazu za 2020

17.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.11.2.1 Odpustenie zmeškania lehoty podania súhrnného výkazu za 2020

Ing. Božena Jurčíková


Dá sa požiadať o odpustenie zmeškania lehoty, ak sme neskoro podali súhrnný výkaz za rok 2020?

Odpoveď

Odpustenie zmeškania lehoty upravuje § 29 ZSD daňového poriadku (z. č. 563/2009 Z. z. v z. n. p.)

Ak uplynula pôvodná lehota už pred podaním žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty, môže správca dane z dôležitých dôvodov odpustiť zmeškanie lehoty, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania pôvodnej lehoty, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon. Zmeškanie už predĺženej lehoty nemožno odpusti. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak uplynul od posledného dňa pôvodnej lehoty jeden rok. Proti rozhodnutiu o žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty nie sú prípustné opravné prostriedky.

Odpustenie lehoty sa vzťahuje len na zákonné lehoty vzťahujúce sa ku konkrétnemu úkonu, ktorý je daňovník povinný vykonať v ustanovenej lehote, túto lehotu nemožno predĺžiť. Pri zákonnej lehote možno podľa § 29 ZSD daňového poriadku z dôležitých dôvodov len odpustiť jej zmeškanie, a to na základe žiadosti daňového subjektu. Žiadosť o odpustenie zmeškania zákonnej lehoty musí daňový subjekt podať do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania pôvodnej lehoty a v tejto lehote tento zmeškaný úkon aj vykonať. Vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškania lehoty je spoplatnené, daňový subjekt zaplatí správny poplatok podľa položky 143 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov vo výške 9,50 € zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z.n.p. Ak poplatok zaplatí elektronicky, poplatok bude v polovičnej výške.

Zároveň však je potrebné viesť, že ust. § 19 lex corona nebolo zrušené novelou č. 264/2020 Z. z., čo zn. že pokiaľ podá daňový subjekt žiadosť na úkony, ktoré sú podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch spoplatnené, v období pandémie sa tieto poplatky neplatia práve nadväzne na § 19 lex corona.

Na odpustenie zmeškania zákonnej lehoty nie je právny nárok.

V praxi sa problematické javí práve posúdenie závažného dôvodu na odpustenie zmeškania zákonnej lehoty. Závažnosť dôvodov posudzuje správca dane, pričom daňový subjekt je povinný tieto závažné dôvody v dostatočnom rozsahu aj preukázať vrátane predloženia aj dokladov, ktorými potvrdí dôvody zmeškania lehoty.


Na podanie daňového priznania k dani z príjmov za ZO 2019 sa vzťahuje, resp. vzťahovala lehota ustanovená zákonom č. 67/2020 Z. z. v z .n. p., ktorý poznáme ako lex corona. Podľa toho zákona, posledným dňom na jeho podanie bol 02.11.2020. Ak túto lehotu nemohol daňovník dodržať zo závažných dôvodov, môže (ešte stále môže) podať žiadosť o odpustenie zmeškania tejto lehoty. Správca dane posúdi dôvod ako závažný a odpustí zmeškanie tejto lehoty. Vydá rozhodnutie o odpustení zmeškania lehoty. Daňovník podá daňové priznanie, ak pominú dôvody, pre ktoré nemohol podať daňové priznanie v ustanovenej lehote.


Pri podaní súhrnného výkazu táto situácia nastane, resp. môže nastať, ak daňovník nepodá súhrnný výkaz v ustanovenej lehote, ktorú upravuje § 80 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v z. n. p. zo závažných dôvodov, ktoré uvedie v žiadosti o odpustenie zmeškania tejto lehoty. V rámci plynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, keď odpadne dôvod jej zmeškania, daňovník vykoná zmeškaný úkon, t.j. podá súhrnný výkaz.

Príklady závažných dôvodov na odpustenie zmeškania zákonnej lehoty na podanie daňového priznania

Pri aplikácii tohto ustanovenia vo veci odpustenia zmeškania zákonnej lehoty môže byť závažným dôvodom ako dôvod hodného zreteľa na odpustenie zmeškania lehoty, napr.:

a) náhla hospitalizácia daňového subjektu alebo osoby, ktorá spracováva daňové priznanie, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz a iné tlačivá, na podanie ktorých je ustanovená zákonná lehota podľa osobitných predpisov alebo podľa daňového poriadku, na dlhšiu dobu, v rámci ktorej uplynula lehota na podanie daňového priznania alebo

b) daňový subjekt nastúpi neodkladne na zahraničnú služobnú cestu alebo

c) daňový subjekt sa práve v tom čase vyrovnáva s následkami živelnej pohromy (povodne, požiar, zosuv pôdy), alebo

d) v miestnosti budovy, kde mal daňový subjekt uložené účtovné doklady došlo ku vlámaniu a zariadenia vrátane účtovných dokladov boli takmer všetky zničené, doklady roztrhané.

To znamená, že ide o stav situácie, ktorá znemožňuje daňovému subjektu (platiteľovi dane) daňové priznanie (súhrnný výkaz, kontrolný výkaz) podať v zákonnej lehote.

Znamená to, že správca dane môže (nie je to povinnosť správu dane) odpustiť zmeškanie zákonnej lehoty. O zmeškanie lehoty pôjde, ak stanovená lehota na vykonanie určitého úkonu, podania už uplynula. Daňový poriadok stanovuje lehoty na podanie žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty a to subjektívnu 30 dní odo dňa odpadnutia dôvodov zmeškania pôvodnej lehoty s tým, že v tejto lehote musí by zmeškaný úkon urobený, a objektívnu na jeden rok od posledného dňa pôvodnej lehoty ako najdlhšie možnú lehotu jej odpustenia. Proti rozhodnutiu o odpustenie zmeškanej lehoty nie je prípustný opravný prostriedok, t.j. nemožno podať napr. odvolanie.

Ak vo Vašom prípade išlo o dôležitý a závažný dôvod, ktorý spôsobil podanie tlačivá – súhrnný výkazu po ustanovenej lehote, ktorú upravuje § 80 ods. 9 zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v z. n. p., môžete aj v tomto prípade podať žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty.

Ustanovenie § 29 ZSD daňového poriadku jednoznačne neupravuje situáciu, že daňový subjekt (platiteľ dane) podal daňové priznanie alebo súhrnný výkaz po ustanovenej lehote a až následne podá žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty. Znenie § 29 ZSD daňového poriadku je nastavené na situáciu, že daňový subjekt nemôže podať príslušné tlačivo, na podanie ktorého je ustanovená zákonná lehota práve zo závažných dôvodov, ktoré uvedie v žiadosti, keď tieto dôvody pominú.

Zároveň poznamenávam, že obdobie pandémie nie je dôvodom na odpustenie zmeškania lehoty, ale vzhľadom na ekonomickú a finančnú situáciu daňových subjektov (platiteľov dane), do ktorej sa daňový subjekt (platiteľ dane) dostal práve v období pandémie, možno predpokladať, že prístup správcu dane bude v tomto období proklientsky a Vašej žiadosti vyhovie.


Príklad k žiadosti o odpusteniu zmeškania zákonnej lehoty na podanie daňového priznania

Daňový subjekt v rámci plynutia tejto trojmesačnej lehoty na podanie daňového priznania náhle ochorel a bol hospitalizovaný v nemocnici na 20 dní, čím mu bolo znemožnené podať daňové priznanie v ustanovenej lehote. Keďže išlo o dôvod hodného zreteľa na odpustenie zmeškania lehoty, daňový subjekt podal správcovi dane podľa § 29 ods. 1 ZSD daňového poriadku v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadol dôvod zmeškania pôvodnej lehoty a v žiadosti o odpustenie jej zmeškania tiež uviedol dátum, kedy dôvody zmeškania lehoty pominuli. K žiadosti ako dôkaz priložil aj potvrdenie o začatí hospitalizácii jeho osoby a aj deň, kedy bol prepustený z nemocnice. Správca dane žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty na podanie daňového priznania vyhovel. Daňový subjekt tento úkon, t.j. podanie daňového priznania vykonal v rámci plynutia tejto 30 dňovej lehoty a aj daň uvedenú v podanom daňovom priznaní


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: