Input:

Informácia o zrušení ďalších povinností predkladať dokumenty podľa daňového poriadku a zákona o dani z príjmov po novele zákona proti byrokracii

31.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.03.1.1 Informácia o zrušení ďalších povinností predkladať dokumenty podľa daňového poriadku a zákona o dani z príjmov po novele zákona proti byrokracii

Klára Klabníková a kol.

Vplyv zákona proti byrokracii na legislatívnu úpravu právnych predpisov za účelom zníženia administratívnej záťaže

Uplatňovania zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v z.n.p. (ďalej len „zákon proti byrokracii”), ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2018 spočíva v tom, že občania ako aj podnikatelia už nemajú povinnosť predkladať často požadované dokumenty jednotlivým orgánom verejnej moci. Tieto dokumenty si orgány verejnej moci vedia preveriť a vyžiadať sami od orgánov verejnej správy, ktoré príslušné registre uvedené v tomto zákone, spravujú, a to nielen v konaniach o právach a právom chránených záujmoch alebo povinnostiach týchto osôb, ale komplexne pri výkone činnosti orgánov verejnej moci; takto vyžiadané údaje a výpisy sú použiteľné na právne účely.

Ďalšie rozšírenie uplatnenia zákona proti byrokracii aj v iných zákonov privítala verejnosť (občania a podnikatelia) rovnako aj orgány verejnej moci. Zn. to, že došlo aj naďalej bude dochádzať k vypusteniu povinností z celého radu dotknutých osobitných predpisov (zákonov, vyhlášok, opatrení a nariadení vlády), ktoré ukladali povinnosť fyzických a právnických osôb a nepodnikateľov za účelom preukázania skutočností prikladať k žiadostiam tieto listinné výpisy, resp. dokladovať nimi skutočnosť

Cieľom zákona proti byrokracii a jeho následný vplyv na množstvo iných právnych predpisov vrátane zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „daňový poriadok”) ako aj zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej len „ZDP”), bolo zrušenie povinnosti osôb predkladať orgánom verejnej moci výpisy z vybraných registrov orgánov verejnej moci uvedené v zákone proti byrokracii.

Týmto postupom sa postupne odbúrava nadmierna administratívna záťaž na fyzické a právnické osoby od povinnosti predkladať najčastejšie požadované výpisy z registrov v prípade vzniku takej situácie, pri ktorej dochádza ku komunikácii občana alebo podnikateľa, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou s orgánom verejnej moci s dopadom aj na šetrenie výdavkov týchto subjektov za ich vyžiadanie z príslušného orgánu verejnej moci. Na druhej strane tieto úpravy ovplyvnil výpadok príjmov štátneho rozpočtu na správnych poplatkoch, ktoré doteraz boli tieto osoby povinné zaplatiť za vydanie výpisu, odpisu z jednotlivých registrov; podľa zverejnených údajov od septembra 2018 do polovice decembra 2019 si orgány verejnej moci prostredníctvom štátneho portálov OverSi.gov.sk a DCOM ako aj priamou integráciou systémov orgánov verejnej správy stiahli viac ako 600-tisíc potvrdení bez toho, aby tieto dokumenty požadovali od občanov a podnikateľov, ktorí ušetrili (podľa zverejnených údajov) takmer 9,3 milióna € na nezaplatení správnych poplatkov, ktoré si orgány verejnej moci poskytujú navzájom bezodplatne.


Za papierový výpis z listu vlastníctva sa platí 8 €, za výpis z registra trestov 4 € , za výpis zo živnostenského registra 3 €; tieto peniaze občania a firmy ušetria. Ďalej podľa štatistiky, ročne príslušné úrady vydajú 1,2 mil. ks potvrdení o návšteve školy.

Rozšírenie zákona proti byrokracii na ďalšie registre orgánov verejnej moci

Novela zákona proti byrokracii uvedená v čl. I zákona č. 221/2019 Z. z. je pokračovaním celého radu opatrení k naplneniu princípu „jedenkrát a dosť”, čo zn., že pokiaľ štát už disponuje údajom o občanovi alebo podnikateľskom subjekte, nebude ho viac vyžadovať, ale si ho orgán verejnej moci pre potreby konania získa sám. Táto novela sa opäť dotkla veľkého počtu vykonávacích právnych predpisov v gescii všetkých ústredných orgánov štátnej správy vrátane daňového poriadku.

Novela zákona proti byrokracii doplnila samotný zákon o ďalšie centrálne registre, z ktorých orgány verejnej moci budú získavať potrebné informácie bez toho, aby tieto potrebné doklady predkladali osoby alebo iné orgány verejnej moci. Pre úplnosť uvádzame znovelizované znenie § 1 zákona č. 177/2018 Z. z. tohto zákona, ktorý obsahuje zoznam registrov orgánov verejnej moci, na základe ktorých už osoba (fyzická alebo právnická) nebude predkladať dokumenty – výpisy, potvrdenia potrebné na splnenie nároku na vyplatenie určitých sociálnych dávok. Novela zákona proti byrokracii znamená zníženie administratívy pre zamestnávateľov, napr. odpadne im povinnosť dokladovať skutočnosti, ktoré bude možné overiť cez sprístupnené registre a informačné systémy ďalších inštitúcií, najmä úradov práce, sociálnych vecí a rodiny ako aj postupné odbremenenie ľudí od ďalších povinností, napr. zrušenie povinnosť osôb predkladať potvrdenia o návšteve školy, o nemocenských a dôchodkových dávkach. Taktiež sa zníži administratívna záťaž občanov od povinnosti predkladať potvrdenia o daňových nedoplatkoch a nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení požadované napr. v prípade zaradenia do verejnej súťaže a dodávanie tovaru a služieb pre štátne a verejné spoločnosti a to postupne od roku 2019, 2020 a 2021.

Nové služby štátneho portálu OverSi.gov.sk, využívali hneď po jeho spustení v decembri 2019 najmä štatutári neziskových organizácií, nadácií a občianskych združení za účelom registrácie na asignáciu 2% dane z príjmu, očakáva sa s istotou, že v roku 2020 ich bude viac, ak nie všetci. Pri zavádzaní nových služieb prispela aj komunikácia s Notárskou komorou SR. Notári získali včas informáciu o tom, že pri registrácii subjektov na asignáciu 2% z dane z príjmu si údaje o nedoplatkoch na zdravotnom a sociálnom poistení získajú priamo z portálu OverSi.gov.sk, čo bolo veľkým prínosom pre notárov.

K zákonu proti byrokracii vrátane novely

Pre úplnosť uvádzame informáciu k úplnému znenie zákona proti byrokracii, nielen k legislatívnym úpravám a doplnenia obsiahnutých v novele tohto zákona.

Podľa odseku 1 sú orgány verejnej moci pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a v informačnom systéme podľa odseku 4 a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. Takto získané údaje a výpisy v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu podľa osobitných predpisov (napr. § 6 ods. 19 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z., § 32 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na ktorý sa poskytujú, sú orgánu verejnej moci známe z úradnej činnosti a sú použiteľné na právne účely.

V odseku 2 sú uvedené osoby oslobodené od dokladovania listinných podôb výpisov na účel preukazovania skutočností v nich uvedených. Za osobu, ktorá nemá povinnosť predkladať orgánom verejnej správy výpisy z registrov sa považuje štátny občan SR, občan členského štátu EÚ, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHP, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Pre zahraničnú osobu (zákon č. 330/2007 Z. z. v z.n.p.) sa za výpis z registra trestov považuje výpis z registra trestov vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je fyzická osoba štátnym príslušníkom alebo v ktorom má právnická osoba sídlo, alebo štátu, v ktorom sa fyzická osoba preukázateľne zdržiavala v posledných piatich rokoch nepretržite najmenej šesť mesiacov; výpis z registra trestov nesmie byť pri jeho predložení starší ako tri mesiace a musí byť predložený spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka. Ak z výpisu z registra trestov nemožno identifikovať trestný čin, za ktorý bola zahraničná osoba odsúdená, jeho prílohou musí byť aj právoplatný rozsudok s úradne overeným prekladom do štátneho (slovenského) jazyka.

V odseku 3 sú uvedené informačné systémy verejnej správy na účely uplatnenia zákona proti byrokracii. Ide o nasledovné informačné systémy verejnej správy, na ktoré sa vzťahuje zákon proti byrokracii:

a) register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktorý upravuje zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov; register právnických osôb je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom je Štatistický úrad SR v z.n.p. ).

b) informačný systém katastra nehnuteľností s odkazom na ust. § 20 písm. b) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii informačný systém katastra nehnuteľností v z.n.p.,

c) register trestov s odkazom na z. č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v z.n.p.

Výpisy z obchodného registra a živnostenského registra, listy vlastníctva majú verejnú a neverejnú časť. K verejnej časti má podľa príslušných zákonov prístup každý občan na akýkoľvek účel. K neverejnej časti má prístup len osoba, ktorej sa tento výpis týka. Výpisy z neverejnej časti registrov na právne účely na základe platnej právnej úpravy poskytujú orgány verejnej moci nasledovne:

Výpis z registra trestov - Generálna prokuratúra SR, vydáva odbor registra trestov; na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktoré príslušný orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na vydanie výpisu z registra trestov úradu, ktorý tento výpis požaduje podľa osobitného predpisu na požadované účely.


1. Výpis z registra trestov – na preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje zašle napr. obvodný banský úrad bezodkladne v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na vydanie výpisu z registra trestov.

2. Výpis listu vlastníctva z katastra nehnuteľností - na preukázania vlastníctva k nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností vydáva príslušný katastrálny úrad, kde sa nehnuteľnosť nachádza, nadriadeným orgánom je Úrad geodézie, kartografie a katastra SR,

3. Výpis zo živnostenského registra – živnostenský list vydáva príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania; nadriadený orgán Ministerstvo vnútra SR,

4. Výpis z obchodného registra - vydáva príslušný súd alebo notársky úrad, aj poštový úrad; nadriadený orgán Ministerstvo spravodlivosti SR.

Novelou zákona proti byrokracii sa odsek 3 doplnil o nasledovné centrálne registre:

- centrálny register detí, žiakov a poslucháčov podľa osobitných predpisov (školský zákon),

- centrálny register študentov podľa osobitného predpisu (zákon o vysokých školách), ktorých účinnosť ich využitia je od 1.9.2019, kedy bol začiatok nového školského roka 2019/2020, aby osoby, ktorých sa predloženie potvrdení na účely nároku na sociálne dávky vzťahovalo, aby tieto listiny už neboli povinní predkladať príslušným orgánom verejnej moci.

- informačný systém finančnej správy v časti týkajúcej sa evidencie daňových nedoplatkov a nedoplatkov colného dlhu, nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze s účinnosťou jeho využitia od 1. decembra 2019

- informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúce sa nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie evidovaných podľa osobitného predpisu (§ 170 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z.n.p) s účinnosťou jeho využitia od 1. decembra 2019.

Sociálna poisťovňa od decembra 2019 vydáva orgánom verejnej moci na ich žiadosť potvrdenia o nedoplatkoch poistného na sociálne poistenie. Za evidovaný nedoplatok poistného na sociálne poistenie sa považuje pohľadávka na poistnom a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.

- informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie pohľadávok po splatnosti evidovaných podľa osobitného predpisu (§ 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach....), ktorých účinnosť jeho využitia je od 1. decembra 2019,

- informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie dôchodkových dávok a dávok nemocenského poistenia s účinnosťou jeho uplatnenia od 1. januára 2021.

Podľa nového znenia odseku 4 ďalším informačným systémom na účely zákona proti byrokracii je aj

- informačný systém zdravotnej poisťovni v časti týkajúcej sa evidencie pohľadávok po splatnosti s účinnosťou jeho využitia od 1. decembra 2019 .

Podľa odseku 5 sa povinnosti orgánov verejnej správy primerane vzťahujú aj na služobný úrad a zamestnávateľa pri výkone vo verejnom záujme.

Zákon proti byrokracii (odsek 6) sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu (SIS) ako orgán štátnej správy so špecifickým režimom fungovania spravodajskej služby predovšetkým z dôvodu zachovania utajovaných skutočností, ktorými je i príslušnosť k spravodajskej službe a aj údaje príslušníkov a uchádzačov o službu v spravodajskej službe sú neverejné; poskytnutím údajov z ich informačného systému by mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia jej úloh podľa osobitného predpisu.

Zákon proti byrokracii (odsek 7) upravuje aj situáciu ako postupovať v prípade vzniku technických prekážok nefunkčnosti informačných systémov uvedené v odseku 3 a 4 tohto zákona. Pôjde o situácie, ak vznikne technická prekážka na strane informačných systémoch verejnej správy a tieto budú nefunkčné určitú dobu, čím sa zabráni bezodkladne overiť príslušné údaje alebo získať príslušné výpisy, kedy by mohlo dôjsť k prekážkam v konaní a predĺženiu lehôt v konaní. V takýchto prípadoch príslušný orgán verejnej moci je oprávnený požiadať od osôb uvedených v odseku 3 a 4 doloženie listín na účel preukázania skutočností v nich obsiahnutých, v písomnej forme napr. daňový úrad ako orgán verejnej moci požiada fyzickú alebo právnickú osobu o predloženie výpisu z príslušného zdrojového registra v listinnej podobe, napr. z obchodného registra, od správcu dane. Tento výpis však nesmie byť starší ako 30 dní okrem hlásenia pobytu osôb podľa osobitného predpisu.

  • Zhrnutie uplatnenia zákona proti byrokracii v praxi po novele v roku 2020:

V rámci naplneniu princípu „jedenkrát a dosť” príslušné orgány/úrady verejnej moci nemôžu žiadať od občanov a podnikateľov predloženie nasledovných potvrdení:

Od 1. septembra 2018 nastala zmena vo vyžadovaní predkladať doklady:

- výpis z obchodného registra

- výpis zo živnostenského registra

- listy vlastníctva z katastra nehnuteľností

Od 1. septembra 2019 nastala zmena vo vyžadovaní nasledovných potvrdení:

• potvrdenie o návšteve školy – úrady si tieto potvrdenia dohľadajú prostredníctvom informačných systémov verejnej správy,

• odpis z registra právnických osôb – k službe sa pridáva register nadácií, občianskych združení, neinvestičných fondov, neziskových fondov a organizácií s medzinárodným prvkom.

Od 1. decembra 2019 sú na portáli OverSi k dispozícii aj služby:

• potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení,

• potvrdenie o nedoplatkoch na daniach,

• potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení.

Od 1. januára 2021 budú na portáli OverSi k dispozícii aj služby:

• potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia,

• potvrdenie o dôchodkových dávkach.

Pripravuje sa prepojenie s informačnými systémami Úradu verejného zdravotníctva, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Hlavného banského úradu, Policajného zboru SR, Finančnej správy SR, Sociálnej poisťovne, Štatistického úradu SR a Ozbrojených síl SR. Týmto spôsobom budú orgány verejnej moci fungovať ako „bezpapierové” úrady, ktorým občania a ani podnikatelia nemusia predkladať opakovane rovnaké potvrdenia, listiny, prehlásenia a iné požadované dokumenty, ktoré si orgány verejnej oci obstarajú sami prostredníctvom sprístupnených registrov uvedených tomto zákone.

  • Uplatnenie zákona proti byrokracii v daňovom poriadku

Novela zákona proti byrokracii sa dotkla aj daňového poriadku v čl. XLII tejto novely je zverejnená novela daňového poriadku, ktorá nadväzuje na zníženiu administratívnej záťaže fyzických a právnických osôb, týka sa jedného ustanovenia:

  • § 53 – Poskytovanie údajov,

ktorý upravuje poskytovanie údajov na žiadosť daňového subjektu alebo iného orgánu v rozsahu ako je to upravené v tomto ustanovení. Nadväzne na zákon proti byrokracii bol odsek 4, ktorý pojednáva o poskytovaní potvrdenia na základe žiadosti daňového subjektu o stave jeho osobného účtu, doplnení o znenie, podľa ktorého miestne príslušný správca dane poskytne údaje o stave osobného účtu daňového subjektu aj na žiadosť orgánu verejnej moci pri výkone jeho úradnej činnosti podľa zákona proti byrokracii na účely podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách, ak nie je možné automatické sprístupnenie takej informácie.

Ide o prípad, ak nie je možné sprístupniť informácie o stave účtu daňových nedoplatkov daňového subjektu, ktoré sú potrebné pri výkone verejnej moci podľa osobitných predpisov pre orgány verejnej moci na základe ich žiadosti. Legislatívna úprava ust. § 53 vypustením odseku 4 je účinná od 1.12.2019.

Za zníženie administratívnej záťaže možno považovať aj nepriamu novelu daňového poriadku v súvislosti s rozsiahlou novelou Obchodného o zákonníka. Je uvedená v čl. XVI zákona č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z.n.p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Ide o legislatívnu úpravu jedného ustanovenia :

  • § 54 – Súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri a s návrhom na výmaz,

z ktorého sa vypúšťa celé znenie odseku 4, na základe ktorého správca dane vydával na žiadosť daňového subjektu písomný súhlas s návrhom na výmaz o obchodného registra.

Vypustením znenia odseku 4 bezprostredne súvisí s novým ust. § 75j ods. 2 ObchZ Obchodného zákonníka o likvidácii spoločností s tým, že likvidácia spoločností sa predlžuje o šesť mesiacov, ak likvidátor zistí, že spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie má daňový nedoplatok, alebo ak sa u nej vykonáva daňová kontrola. Prakticky sa vydanie súhlasu správcu dane k výmazu spoločností z obchodného registra prenieslo do § 75j ods. 2 ObchZ Obchodného zákonníka. Jeho vypustením, už daňový subjekt nebude žiadať správcu dane o písomný súhlas s návrhom na výmaz z obchodného registra, išlo by o duplicitné zaťaženie správcu dane a aj navyše povinnosť daňového subjektu. Novela daňového poriadku nadobúda účinnosť 1. októbra 2020.

Za zníženie administratívnej záťaže možno považovať aj prípady, ak nastanú zmeny skutočností, ktoré uviedol daňový subjekt v žiadosti o registráciu podľa § 67 ods. 2 ZSD daňového poriadku, napr. zmena konateľa, zmena obchodného mena, zmena spoločníka, zmena výšky vkladu a ďalšie zmeny, tieto nové údaje je daňový subjekt povinný naďalej podľa § 67 ods. 9 ZSD daňového poriadku oznámiť správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali. Zmeny týchto skutočností môže daňový subjekt splniť aj na jednotnom kontaktnom mieste podľa osobitného predpisu (§ 49 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. v z.n.p.). Aktuálny výpis z obchodného registra o týchto zmenách daňového subjektu správca dane vyžiada sám bez súčinnosti s daňovým subjektom.

Uplatnenie zákona proti byrokracii v zákone o dani z príjmov

Novela zákona proti byrokracii (č. 221/2019 Z. z.) sa dotkla aj zákona o dani z príjmov zverejnená v čl. XV novely zákona proti byrokracii za účelom zníženia administratívnej náročnosti daňovníka (zamestnanca a zamestnávateľa), a to predovšetkým tých ustanovení, z ktorých vyplývali pre daňovníka povinnosti opakovane predkladať alebo vyhotoviť požadované dokumenty, listiny, alebo iné potvrdenia za účelom uplatnenie napr. sociálnych dávok.

Ide o ust. § 32, § 37 ZDP vrátane prechodných ust. § 52zz, § 52zzas ZDP vzťahujúce sa na uplatnenie novej legislatívnej úpravy týchto ustanovení v znení platnom osobitne pre každé zdaňovacie obdobie roku 2019, 2020 a 2021.

  • Ust. § 32 ZDP - Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby

Legislatívna úprava tohto ustanovenia bola vykonaná v odseku 10 v súvislosti s novelou zákona proti byrokracii:

a) Úprava v odseku 10 so znením platným do 31.12.2019, vzťahuje sa na daňovníka, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby a uplatňuje nárok na daňový bonus podľa § 33 a § 33a ZDP, tento nárok je povinný preukázať dokladom alebo potvrdením vystavený veriteľom a bude súčasťou daňového priznania. K daňovému priznaniu už nebude daňovník s účinnosťou od 01.12.2019 predkladať potvrdenie školy, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ani potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, ak dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území SR. Avšak povinnosť predkladania potvrdenia o návšteve školy k daňovému priznaniu ostáva zachovaná pre tých daňovníkov, ktorých deti študujú na školách v zahraničí.

Ust. § 32 ods. 10 ZDP sa podľa prechodného ust. § 52zz ZDP uplatní pri daňovom priznaní za ZO 2019 podaného v roku 2020.

b) Úpravou vykonanou v odseku 10 so znením platným od 1.1.2020 došlo k doplneniu znenia v tom zmysle, že tieto doklady (napr. potvrdenia a školy, alebo aj rodný list dieťaťa, doklad o osvojení dieťaťa, ) daňovník nemá povinnosť predkladať správcovi dane ako súčasť daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby, ak už boli správcovi dane predložené a nedošlo k zmene údajov v nich uvedených. Ak je rodný list dieťaťa vydaný na území iného členského štátu EÚ, štátu EHP a Švajčiarskej konfederácie, stačí predložiť neoverenú kópiu rodného listu dieťaťa aj bez prekladu do slovenského jazyka. Rovnako to platí i v


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: