Input:

Súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu v roku 2019

20.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.05.1.1 Súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu v roku 2019

Ing. Božena Jurčíková

ÚVOD k vydávaniu súhlasu správcu dane podľa daňového poriadku

Vydávanie písomného súhlasu správcu dane v súvislosti so založením spoločnosti a jej zápisom do obchodného registra a v súvislosti s prevodom obchodného podielu ako aj s návrhom na výmaz spoločností z obchodného registra a podmienky v súvislosti s vydaním tohto súhlasu správcu dane upravuje zákon č. 563/2009 Z. z.o správe daní (daňový poriadok) a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok”).

Inštitút vydávania tohto súhlasu správcu dane je v daňovom poriadku obsiahnutý v ust.

§ 54 – Súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri a s návrhom na výmaz

Rozsiahlej legislatívnej úprave tohto ust. predchádzala novela Obchodného zákonníka (ďalej len „ObchZ”) konkrétne ust. § 105b ObchZ, § 115 a § 117 ObchZ a následne od 1. októbra 2012 nadobudlo účinnosť legislatívne rozšírené znenie ust. § 54 daňového poriadku o vydávaní súhlasu správcu dane práve v súvislosti so zmenami údajov o spoločnosti v obchodnom registri nadväzne na legislatívne zmeny ObchZ. Ďalšia legislatívna úprava uvedených ust. ObchZ je účinná od 1. septembra 2018.

Účelom novelizovaného znenia § 54 daňového poriadku bolo zabezpečiť zaplatenia daňových nedoplatkov, ktoré správca dane eviduje najmä voči daňovému subjektu, ktorý žiada o súhlas správcu dane ako spoločníka v súvislosti so založením novej spoločnosti zápisom do obchodného registra alebo pri zmene osoby spoločníka v súvislosti s predajom – prevodom väčšinového obchodného podielu v spoločnosti na iného spoločníka.

Ust. § 54 – súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri a s návrhom na výmaz upravuje postup s udelením súhlasu správcu dane na základe žiadosti daňového subjektu za účelom:

  • založenia spoločnosti jej zápisom do obchodného registra - § 105b ObchZ,

  • zápisu zmeny v osobe spoločníka v prípade väčšinového obchodného podielu spoločnosti v obchodnom registri - § 115 ods. 5 až 6 a § 117 ods. 4 ObchZ,

  • výmazu spoločnosti z obchodného registra.

Postup k vydaniu súhlasu správcu dane na zápis spoločnosti do obchodného registra

Odseky 1 a 2 upravujú postup a podmienky vydania súhlasu správcu dane o daňových nedoplatkoch v súvislosti so zápisom spoločnosti do obchodného registra. Predložiť súhlas správcu dane pri založení spoločnosti majú len spoločníci spoločnosti typu spoločnosti s ručením obmedzeným; uvedený postup sa nevzťahuje na typ spoločnosti, ktorou je akciová spoločnosť.

Daňový úrad alebo colný úrad (ďalej len „správca dane”) vydá na žiadosť daňového subjektu (odsek 1) do piatich pracovných dní od podania žiadosti písomný súhlas so zápisom v obchodnom registri podľa osobitného predpisu. Pred vydaní tohto súhlasu správca dane zisťuje v evidencii daňových pohľadávok a daňových nedoplatkoch, či neeviduje voči tomuto daňovému subjektu daňovú pohľadávku alebo, či daňový subjekt nemá daňový nedoplatok; za daňový nedoplatok považuje aj daňový nedoplatok postúpený na inú štátnu organizáciu súlade s § 86 (postúpenie pohľadávok) daňového poriadku, ak v čase vydania tohto potvrdenia- súhlasu ešte tento daňový nedoplatok nezanikol.

Vydanie súhlasu (odsek 2) súvisí aj s výškou evidovaného daňového nedoplatku, ak tento voči daňovému subjektu správca dane eviduje. Správca dane vydá súhlas aj v prípade, ak má daňový subjekt daňový nedoplatok, ale len do ustanovenej výšky. T.zn., že správca dane vydá súhlas ako podľa odseku 1 na založenie spoločnosti so zápisom do obchodného registra, ak ide o spoločníka, ktorý je daňovým subjektom ako fyzická osoba alebo právnická osoba, a ak správca dane eviduje voči nemu daňový nedoplatok v úhrne za všetky dane do výšky 170 eur. Stav o výške daňových nedoplatkov správca dane zisťuje všetkých úkonov preverenia výšky daňových nedoplatkoch na všetkých daniach vrátane colných nedoplatkoch a ich vzájomného odsúhlasenia medzi daňovým úradom a colným úradom tohto daňového subjektu.

Ak správca dane eviduje voči daňovému subjektu sumu daňového nedoplatku viac ako 170 € a daňový subjekt zaplatí tento daňový nedoplatok v rámci plynutia päťdňovej lehoty na vydanie súhlasu, správca dane súhlas vydá. V prípade, že správca dane nesúhlasí so zápisom v obchodnom registri, v oznámení uvedie, že nie sú splnené podmienky na udelenie súhlasu podľa § 54 daňového poriadku.

Žiadosť o vydanie súhlasu so založením spoločnosti podáva každý zo zakladateľov samostatne, či je to fyzická osoba alebo právnická osoba. Žiadosť o vydanie súhlasu správcu dane podáva miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu fyzickej osoby a u právnickej osoby podľa jej sídla; pri zahraničnej osobe, ktorá zakladá spoločnosť na území SR sa tento súhlas nevyžaduje.

Vydanie súhlasu správcu dane v súvislosti so zápisom v obchodnom registri nepodlieha správnemu poplatku.


Aké údaje musí obsahovať žiadosť o vydanie súhlasu správcu dane o daňových nedoplatkoch podľa § 54 ods. 1 daňového poriadku ?

Odpoveď:

Žiadosť o vydanie súhlasu správcu dane sa podľa § 13 daňového poriadku považuje za podanie; žiadosť je možno podať elektronicky alebo ústne do zápisnice u správcu dane.

Aj táto žiadosť je podaním, ktorá sa posudzuje podľa jeho obsahu, pričom musí byť jasné, kto ju podáva, v akej veci a čo sa navrhuje. Dôvod podania je potrebné v žiadosti uviesť, že ide napr. o udelenie súhlasu správcu dane v súlade s § 105b ObchZ o založenie spoločnosti, alebo o udelenie súhlasu v súlade s § 115 a § 117 ObchZ za účelom zápisu zmeny údajov o obchodnom podiele spoločníkov alebo jedného zo spoločníkov v tejto spoločnosti.

Ak má táto žiadosť z hľadiska správcu dane nedostatky, pre ktoré nie je žiadosť spôsobilá na prerokovanie- vybavenie, vyzve správca dane žiadateľa (daňový subjekt) žiadosti o doplnenie, prípadne, aby vysvetlil nejasnosti v lehote určenej vo výzve; vo výzve ho poučí o následkoch nevyhovenia výzve. Ak daňový subjekt nevyhovie v plnom rozsahu v lehote určenej vo výzve, správca dane túto žiadosť považuje ako by nebola podaná. Žiadateľ (daňový subjekt) musí podať opäť novú žiadosť o udelenie súhlasu príslušnému správcovi dane, ktorej vybavenie bude mať rovnaký postup ako tá predchádzajúca žiadosť.

Pre úplnosť k tejto problematike uvádzame, že zápis spoločnosti do obchodného registra upravuje ObchZ. Založenie a zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra a súvislosti s tým upravuje § 105 – § 124 ObchZ.

Ust. § 105b ObchZ ustanovuje, že spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok a je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 1 daňového poriadku. Aby bola naplnená skutková podstata tohto ustanovenia, osoba (alebo osoby a každá z nich) zakladajúca spoločnosť musí nadväzne na §105b ObchZ predložiť spolu so žiadosťou o zápis do obchodného registra aj súhlas správcu dane o tom, že táto osoba (osoby) nemá daňové nedoplatky alebo správca dane nemá voči tejto osobe daňovú pohľadávku vyššiu ako 170 eur. Ak ide o spoločníka, ktorý nebol dovtedy evidovaný ako živnostník alebo spoločník inej v spoločnosti, t.j. nebol daňovým subjektom podľa § 4 ods. 2 písm. c) daňového poriadku, súhlas nie je potrebný. Tieto osoby sú však povinné pri návrhu na zápis do obchodného registra doložiť písomné vyhlásenie spoločníka, že takúto povinnosť nemajú a takéto vyhlásenie musí byť potvrdené správcom dane.


Ktorá osoba pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným musí požiadať o vydanie súhlasu správcu dane za účelom založenia spoločnosti ?

Odpoveď:

Ust. § 105b ObchZ ustanovuje, že spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok. Zakladateľom spoločnosti môže byť § 56 ObchZ fyzická osoba ako aj právnická osoba, pričom spoločnosť môže založiť jedna alebo viac osôb, ale najviac 50 spoločníkov.

Naplniť skutkovú podstatu § 105b ObchZ bezprostredne nadväzuje na § 54 daňového poriadku, podľa ktorého žiadosť o udelenie súhlasu správcom dane podáva každá osoba samostatne ako zakladateľ.

Pri udelení súhlasu pre účely § 105b ObchZ, pokiaľ je zakladateľom spoločnosti s ručením obmedzeným fyzická osoba alebo právnická osoba, a tieto osoby sú podľa 4 ods. 2 písm. c) daňového poriadku daňovým subjektom, správca dane pri podaní žiadosti o vydanie súhlasu so založením spoločnosti, správca dane preveruje, či voči týmto daňovým subjektom eviduje daňové nedoplatky k dátumu vydania súhlasu.

Od 1.septembra 2018 došlo k legislatívnej úprave § 105b ObchZ, podľa ktorého spoločnosť s ručením obmedzeným nezaloží ani osoba, ktorá je dlžníkom aj v Sociálnej poisťovni. T.zn., že podľa novej právnej úpravy sa pri založení spoločnosti vyžaduje súhlas správcu dane a aj súhlas Sociálnej poisťovne. Tento súhlas sa vyžaduje v prípade, ak je osoba vedená v zozname daňových dlžníkov a v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne; pôjde tu o situácie, kedy osoba bude síce vedená v zozname dlžníkov, ale hmotnoprávne už dlh zanikol, napríklad splnením, a tak nemusí čakať na prípadnú ďalšiu aktualizáciu zoznamu.

Nová právna úprava reaguje na množstvo dlžníkov na sociálnych odvodoch, ktoré eviduje Sociálna poisťovňa, čo je tiež prejavom, že záujemca o založenie s.r.o. si neplní svoje záväzky voči štátu, preto sa týmto spôsobom motivuje tento dlžník k uhradeniu svojich záväzkov. Je v záujme osoby, ktorá sa rozhodla založiť si spoločnosť s ručením obmedzeným, aby si overila, či nie je vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne, ktorý je verejne prístupný na ich webovej stránke, alebo v zozname daňových dlžníkov zverejnený na webovej stránke Finančnej správy SR.

Nadväzne na zákon proti byrokracii (z.č. 177/2018 Z. z. ) súhlas správcu dane povinne už nie je potrebné prikladať. Zákon proti byrokracii zavádza povinnosť pre orgány verejnej moci získavať a používať pre svoje úradné činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto si navzájom bezodplatne poskytovať. Obchodný register si preveruje tieto skutočnosti sám, z úradnej povinnosti. Ak však registrový súd zistí, že nedoplatok na dani alebo cle niektorého zo zakladateľov je vyšší ako 170 eur, či už samostatne alebo v úhrne, návrh na zápis nebude vykonaný, obchodný register ho odmietne.

Postup k vydaniu súhlasu správcu dane v súvislosti so zmenou obchodného podielu spoločníkov v obchodnom registri

Vydanie súhlasu správcu dane podľa § 54 ods. 1 a 2 daňového poriadku sa vzťahuje aj na prípady, keď dochádza k zmene výšky obchodného podielu spoločnosti medzi spoločníkmi. Vydanie súhlasu na zmenu obchodného podielu v spoločnosti bezprostredne nadväzuje na ust. § 115 ods. 5 a § 117 ObchZ.

Ust. § 117 ObchZpojednáva o rozdelení obchodného podielu spoločnosti, pričom toto rozdelenie musí byť v takom pomere, aby výška vkladu po zmene obchodného podielu bola zachovaná; minimálna výška na jedného spoločníka podľa § 109 ods. 1 ObchZ musí byť aspoň vo výške 750 €.

Pre úplnosť k tejto problematike je potrebné tiež uviesť, že obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel; ak sa spoločník chce zúčastňovať v spoločnosti ďalším vkladom, musí sa zvýšiť jeho obchodný podiel v pomere zodpovedajúcom výške jeho ďalšieho vkladu. Obchodný podiel je teda možné previesť na nadobúdateľa – či už fyzická alebo právnická osoba, ktorou môže byť iný spoločník spoločnosti s.r.o. alebo tretia osoba odlišná od spoločníkov spoločnosti. Po schválení prevodu obchodného podielu je potrebné pristúpiť k vyhotoveniu zmluvy o prevode obchodného podielu. Táto zmluva musí mať písomnú formu a podpisy zmluvných strán musia byť úradne overené.


S účinnosťou od 1.septembra.2018 nemôže spoločník (§ 115 ods. 3 ObchZ) previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu, ak sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, ak je spoločnosť zrušená súdom alebo na základ základe rozhodnutia súdu, alebo ak voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie.

Povinnosť predložiť súhlas správcu dane pri prevode obchodného podielu na inú osobu, ak to spoločenská zmluva pripúšťa, upravuje § 115 ods. 5 ObchZ. Tento súhlas správcu dane spoločnosť predkladá do obchodného registra spolu s návrhom na zmenu v osobe spoločníka do obchodného registra.

Žiadosť o súhlas správcu dane pri vykonaní zmeny obchodného podielu, t.j. pri prevode, rozdelení väčšinového podielu majú povinnosť len spoločnosti s ručením obmedzeným; súhlas správcu dane sa nevyžaduje pri založení verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti a akciovej spoločnosti.

Podľa § 115 ods. 7 ObchZväčšinovým obchodným podielom na vydanie súhlasu správcu dane sa považuje obchodný podiel, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti spoločníkovi priznáva aspoň polovica všetkých hlasov alebo obchodný podiel, s ktorým spája aspoň polovicu všetkých hlasov spoločenská zmluva.

Pri prevode väčšinového podielu od 1. septembra 2018 po účinnosti novely ObchZ (zákonom č. 264/2017 Z.z.) povinnosť predložiť súhlas správcu dane má spoločnosť len v tom prípade, ak prevodca alebo nadobúdateľ je vedený v zozname daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 1 daňového poriadku, ktoré zverejňuje finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.

Na prevod alebo rozdelenie obchodného podielu, ktorý nespĺňa znaky väčšinového obchodného podielu, sa nevyžaduje pripojenie súhlasu správcu dane, ale je potrebné pripojiť písomné vyhlásenia o tom, že osoba nemá povinnosť predložiť súhlas správcu dane podľa § 115 alebo § 117 ObchZ; vyhlásenie spoločníka nemá predpísaný formulár ani obsah.

Zároveň je potrebné uviesť, že záväzné pravidlá a záväzný postup podľa § 115 ods. 5 ObchZna vydanie súhlasu správcu dane a jeho predloženie pri zmene zápisu v osobe spoločníka do obchodného registra sa nepoužije na prípady, ak

  • - spoločnosť nadobúda vlastný väčšinový obchodný podiel - § 115 ods.8 ObchZ
  • - spoločnosť prevádza vlastný väčšinový obchodný podiel - § 115 ods. 8 ObchZ
  • - dochádza k prevodu obchodného podielu v rámci zrušenia spoločnosti bez likvidácie ((zlúčenie splynutie, rozdelenie, rozdelenie zlúčením), v dôsledku zániku účasti spoločníka v spoločnosti - § 115 ods. 5 ObchZ druhá časť ustanovenia,
  • - je spoločníkom alebo nadobúdateľom obchodného podielu zahraničná osoba - § 115 ods. 8 ObchZ.

V týchto prípadoch sa namiesto súhlasu správcu dane predkladá čestné vyhlásenie o tom, že nie je daná povinnosť predloženia tohto súhlasu.

Zápis do obchodného registra v súvislosti s prevodom obchodného podielu je spoplatnený vo výške 66 eur, ak ide o návrh zápisu zmien v listinnej podobe a v prípade podania tohto návrhu elektronickými prostriedkami je poplatok v polovičnej výške, t.j. 33 eur.

Následné účinky prevodu väčšinového obchodného podielu nastávajú až zápisom zmeny v osobe spoločníka v obchodnom registri.


Aký je postup pri udelení súhlasu daňového úradu so zápisom v obchodnom registri podľa ust.§ 54 ods. 1 daňového poriadku, ak zakladateľom spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) je zahraničná osoba alebo neregistrovaná osoba, t.j. osoba nie je daňovým subjektom podľa daňového poriadku?

Odpoveď:

Podľa § 105b ObchZ spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže od 1. septembra 2018 založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok a je vedená v zozname daňových dlžníkov alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovni; toto neplatí, ak mu príslušný správca dane alebo Sociálna poisťovňa na založenie


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: