Input:

Zavedenie možnosti súbehu uplatnenia superodpočtu na výskum a vývoj a príspevku na pracovné miesta poskytovaného v rámci aktívnej politiky práce

8.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.1.3 Zavedenie možnosti súbehu uplatnenia superodpočtu na výskum a vývoj a príspevku na pracovné miesta poskytovaného v rámci aktívnej politiky práce

Ing. Michaela Vidová

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov platný a účinný do 31. 12. 2020 vymedzoval, že superodpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj nie je možné uplatniť na výdavky, na ktoré bola poskytnutá úplná alebo len čiastočná podpora z verejných financií. To znamená, že ak daňovník získal čo i len nepatrnú dotáciu na úhradu vymedzených nákladov (napr. 15%), nemal možnosť uplatniť si do superodpočtu výdavkov ani tie výdavky týkajúce sa nákladov, na ktoré bola dotácia poskytnutá, ktoré prevyšovali sumu prijatej dotácie.

S účinnosťou od 1. 1. 2021 sa novelou ZDP č. 416/2020 Z. z. umožňuje zahrnúť do superodpočtu výdavkov (nákladov) mzdové náklady, na ktoré bol poskytnutý príspevok z verejných zdrojov, a to na základe § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Podmienkou uplatnenia superodpočtu aj pri takýchto výdavkoch (nákladov) je, aby:

  • - išlo o príspevok poskytovaný v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny po schválení podmienok vládou SR a realizuje ich Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a zároveň
  • - išlo iba o príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb.

Pri odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj je, okrem iných požiadaviek stanovených v § 30c ZDP, potrebné aplikovať aj podmienku, že do odpočtu sa zahrnujú výdavky (náklady), ktoré vznikli pri realizácii projektu výskumu a vývoja a teda v rámci mzdových nákladov ide o náklady za odpracovaný čas pri realizácii projektu výskumu a vývoja, a ktoré sú zároveň daňovými výdavkami podľa § 2 písm. i) ZDP.

V roku 2020 takto definovanému príspevku zodpovedá paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb vyplácaný v rámci opatrenia 3B projektov „Prvá pomoc” a „Prvá pomoc+”, nakoľko tento typ podpory sa neodvíja od neodpracovaného času alebo prekážok na strane zamestnávateľa.

Z ustanovenia § 13 ods. 2 písm. k) ZDP platného a účinného od 1. 1. 2021 vyplýva, že u daňovníka bude plnenie poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: