Input:

Informácia ku skončeniu opatrení podľa § 2 ods. 3 lex corona v oblasti dane z motorových vozidiel, ERP, DPH, miestnych daní a ďalších oblastí k 30. 9. 2020 a k 31. 12. 2020

17.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.11.1.2 Informácia ku skončeniu opatrení podľa § 2 ods. 3 lex corona v oblasti dane z motorových vozidiel, ERP, DPH, miestnych daní a ďalších oblastí k 30. 9. 2020 a k 31. 12. 2020

Ing. Božena Jurčíková

Komentár k predchádzajúcej I. a II. časti novely č. 264/2020 Z. z., ktorou sa novelizoval zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „lex corona”) sa týkal ustanovení vybraných opatrení v oblasti správy daní, účtovníctva a dane z príjmov, pre ktoré sa skončilo obdobie pandémie dňom 30. september 2020 a 31. decembra 2020 a viac sa neuplatnia.

Dňom 30. septembra 2020 a 31. decembra 2020 sa skončilo podľa § 2 ods. 3 lex corona uplatnenie aj ďalších opatrení v oblastiach, ako je oblasť:

 • - dane z motorových vozidiel, - § 18 a § 18a,
 • - používania ERP - § 24c, § 24d,
 • - colnej oblasti a pri presadzovaní práv duševného vlastníctva - §§ 24e, 24f, 24g, 24h,
 • - osobitnej úpravy k zverejňovaniu v niektorých zoznamoch týkajúcich sa DPH - § 24i,
 • - DPH a spotrebných daní - § 24j,
 • - miestneho poplatku za rozvoj - § 24n,
 • - miestnych daní a miestneho poplatku - § 24o,
 • - rozpočtových pravidiel - §§ 31, 33, 34,
 • - územnej samosprávy - § 36 ods. 1 a 3,
 • - vnútorného auditu, vládneho auditu a finančnej kontroly - § 36a,
 • - majetku verejnej správy - § 36c ods. 1 a 2.


Poznámka: Zrušením všetkých opatrení uvedených v § 2 ods. 3 lex corona sa už postupuje podľa ustanovení príslušných hmotnoprávnych zákonov a procesného zákona.

K podaniu daňového priznania k daní z motorových vozidiel po skončení pandémie v osobitných prípadoch postavenia daňovníka

Lex corona upravuje opatrenia k dani z motorových vozidiel s odvolaním sa na zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v z. n. p. (ďalej len „ZoDzMV”) v ustanoveniach § 18 a § 18a.

Ust. § 18 lex corona upravoval lehotu na podanie daňového priznania podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v z. n. p. (ďalej len „ZoDzMV”) určenú pre osobitnú skupinu daňovníkov, ktorým podľa osobitného predpisu (ZoDzMV) vznikla povinnosť podať daňové priznanie za iné (kratšie) ako ročné zdaňovacie obdobie, ak táto lehota začala plynúť počas obdobia pandémie. Týka sa to daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie (§ 9 ods. 3 zákona č. 361/2014 Z. z.), na daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz (§ 9 ods. 4 zákona č. 361/2014 Z. z.), na daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou (§ 9 ods. 5 zákona č. 361/2014 Z. z.), na daňovníka, ktorý ukončil alebo prerušil podnikanie (§ 9 ods. 6 zákona č. 361/2014 Z. z.) a na dediča za daňovníka, ktorý zomrel ( § 9 ods. 7 zákona č. 361/2014 Z. z.).

Pre uplatnenie predĺženej lehoty na podanie DP na DzMV, ako aj splatnosť DzMV, ktorú upravuje § 18 lex corona, je rozhodujúce, či lehota na podanie tohto daňového priznania neuplynula do 11. 3. 2020, t. j. do začatia pandémie, alebo či lehota na jeho podanie začala plynúť v období pandémie počnúc 12. 3. 2020, ktorá sa počítala od vzniku tej ktorej situácie daňovníka, do ktorej sa dostal.

To znamená, že lehota na podanie daňového priznania a lehota na zaplatenie dane uvedenej v podanom DP k DzM pre daňovníkov v prípadoch podľa § 9 ods. 3 až 7 zákona č. 361/2014 Z. z. ZoDzMV (t. j., ak sa daňovník dostane do jednej z uvedených situácií), sa považuje za dodržanú v lehote, ak daňovník predloží toto daňové priznanie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v tejto lehote, t. j. do 2. 11. 2020, túto daň aj zaplatí. T. zn., že tento daňovník bol povinný podať daňové priznanie k DzMV najneskôr do 2. 11. 2020.


Daňovník zomrel dňa 13. 3. 2020. Podľa § 9 ods. 7 zákona č. 361/2014 Z. z. ZoDzMV je dedič povinný podať daňové priznanie k DzMV za zomrelého daňovníka v lehote do troch mesiacov po mesiaci, keď daňovník zomrel; túto lehotu môže správca dane na žiadosť dediča predĺžiť, ak dedič podá túto žiadosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie tohto daňového priznania.

Z hľadiska začatia plynutia lehoty na podanie DP k DzMV vyplýva, že lehota na podanie DP k DzMV dedičom začala plynúť počas obdobia pandémie. Lehota sa bude považovať za dodržanú, ak dedič podá toto daňové priznanie a daň zaplatí do konca kalendárneho mesiaca po skončení pandémie, t. j. 2. 11. 2020.


Daňovník oznámil správcovi dane, že dňom 20. februára 2020 prerušil podnikanie. Podľa § 9 ods. 6 zákona č. 361/2014 Z. z. ZoDzMV je daňovník povinný podať daňové priznanie za ZO, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom prerušil podnikanie v lehote do jedného mesiaca po uplynutí tohto (krátkeho) zdaňovacieho obdobia.

V tomto prípade lehota na podanie daňového priznania nezačala plynúť počas obdobia pandémie, ale do začatia pandémie neuplynula, keďže uplynula až 31. 3. 2020,kedy už bolo obdobie pandémie. Aj v tomto prípade daňovník, ak nepodal daňové priznanie v období pandémie, bude v lehote, resp. lehotu dodrží, ak daňové priznanie podá najneskôr do 2. 11. 2020 a v tejto lehote zaplatí aj daň uvedenú v tomto daňovom priznaní.

Novelou č. 96/2020 Z. z. lex corona sa doplnilo ust. § 18a, ktoré upravovalo platenia preddavkov na DzMV v období pandémie s účinnosťou od 25. 4. 2020.

Podľa tohto ust. daňovník nebol povinný (ale mohol platiť aj preddavky, ak sa rozhodol preddavky platiť aj počas obdobia pandémie) platiť preddavky na DzMV podľa 10 ods. 3 ž 5, a 11 Zo DzMV, ak ich splatnosť nastala v období pandémie počnúc mesiacom apríl 2020. Daňovník tieto preddavky na daň vyrovná v daňovom priznaní formou vyrovnania dane za zdaňovacie obdobie 2020 v lehote podľa § 9 ods. 2 zákona č. 361/2014 Z. z. ZoDzMV.

Nadväzne na skončenie pandémie dňom 30. 9. 2020 daňovníkovi zanikla možnosť neplatiť preddavky na daň vypočítané z predpokladanej dane alebo preddavky na daň určené rozhodnutím správcu dane alebo ich platiť v inej lehote a v inej výške, ako bol povinný platiť podľa ZoDzMV. Po skončení ZO 2020 daňovník vyrovná daň za toto ZO v lehote na podanie DP podľa § 9 ods. 2 zákona č. 361/2014 Z. z. ZoDzMV, t. j. do 31. januára 2021.

V prípade, že sa daňovník v čase splatnosti dane dostane do platobnej neschopnosti z objektívnych alebo aj zo subjektívnych dôvodov, môže využiť inštitút odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach podľa § 57 ZSD daňového poriadku. Práve z tohto dôvodu sa legislatívnou úpravou pre takéto situácie znižuje úrok za dobu povoleného odkladu platenia dane z 10 % na 3 %. Toto zníženie úroku je pre daňovníkov, ktorí využijú tento inštitút veľmi výhodný, čím sa zamedzí začatiu daňového exekučného konania pre nezaplatenie tejto dane v ustanovenej lehote a vo výške.

Zn. to, že ust. § 18a sa uplatnilo na platenie preddavkov na daň vypočítané z predpokladanej dane uvedenej v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ako aj na platenie preddavkov na daň určených rozhodnutím správcu dane na základe žiadosti daňovníka, ako aj na prípady, ak daňovník počas pandémie zaplatil preddavky na daň v inej lehote a v inej výške, ako je povinný platiť podľa ZoDzMV.


Daňovník mal povinnosť na základe predpokladanej dane uvedenej v DP k DzMV za ZO 2019 platiť za ZO 2020 podľa § 10 ods. 3 zákona č. 361/2014 Z. z. zákona o DzMV štvrťročné preddavky na daň (jeho predpokladaná daň presiahla 700 €, ale nepresiahla 8 300 € ) vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane, ktorá je splatná do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Daňovník využil možnosť neplatiť preddavky v období pandémie.

Podľa § 18a lex corona, ak daňovník preddavky za ZO 2020 počnúc I. štvrťrokom 2020 (ak platil mesačné preddavky, tak počnúc mesiacom apríl 2020) nezaplatil, celú sumu preddavkov vyrovná do 31. 1. 2021, t. j. v lehote na podanie DP k DzMV podľa § 9 ods. 2 zákona č. 361/2014 Z. z. ZDzMV.

K povinnostiam pri používaní registračných pokladníc po skončení pandémie

Aj opatrenia v oblasti používania registračných pokladníc sa do lex corona doplnili novelou č. 96/2020 Z. z. lex corona s účinnosťou od 25. 4. 2020 v dvoch ustanoveniach: § 24c a § 24d.

§ 24c – Plnenie oznamovacích povinností upravoval lehotu na plnenie oznamovacích povinností podľa § 7a ods. 7 zákona č. 289/2008 Z. z. v z. n. p. Podľa tohto ust. sa lehota považuje za dodržanú, ak podnikateľ oznamovaciu povinnosť zmien, ako je zmena obchodného mena, predajného miesta, ak je odlišné od miesta podnikania alebo sídla, alebo zmena hlavného predmetu činnosti podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, pri ktorej sa pokladnica e-kasa klient používa, ktorej posledný deň lehoty na ich splnenie40h) uplynie počas obdobia pandémie, sa považuje za splnenú, ak tieto skutočnosti – zmeny podnikateľ oznámi do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie najneskôr do 31. 10. 2020 (ak ju nevykonal počas obdobia pandémie v lehote 30 dní od uskutočnenia tejto zmeny), môže podnikateľ vykonať na ktoromkoľvek daňovom úrade. Ak ide o podnikateľa s trvalým pobytom alebo sídlom mimo SR, toto oznámenie podáva na formulári, ktorého vzor je zverejnený na web. sídle finančného riaditeľstva tiež do 30. 10. 2020.


Ak lehota na splnenie oznamovacích povinnosti uvedených v § 7a ods. 7 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP neuplynula počas obdobia pandémie, t. j. do 30 .9. 2020, ale uplynie napr. 20. 10. 2020, podnikateľ je povinný splniť svoju oznamovaciu povinnosť najneskôr 20. 10. 2020.


Ak 1. 10. 2020 alebo neskôr došlo ku zmene obchodného mena, predajného miesta, ak je odlišné od miesta podnikania alebo sídla, pri ktorej podnikateľ pokladnicu e-kasa klient používa, lehota na splnenie oznamovacích povinnosti podľa § 7a ods. 7 zákona č. 289/2008 Z. z. zákona o používaní ERP je podnikateľ povinný splniť svoju oznamovaciu povinnosť, t. j., oznámiť túto zmenu ktorémukoľvek daňovému úradu v lehote 30 dní od uskutočnenia tejto zmeny; v tomto prípade najneskôr do 30. 10. 2020.


Poznámka: Pri týchto lehotách zákona o používaní ERP sa neodkazuje na § 27 ods. 4 ZSD daňového poriadku, ktorý posúva termín splnenia povinnosti, ak pripadne termín plnenia na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného voľna na najbližší pracovný deň, ako je to napr. pri podaní daňového priznania k ZDP alebo pri ZoDzMV, ktoré sa priamo v zákone odkazujú na toto ustanovenie daňového poriadku. Podnikateľ je povinný vykonať túto povinnosť vyplývajúca zo zákona o používaní ERP v takej lehote, aby dodržal posledný termín, t. j. 30. 10. 2020.

§ 24d – Pokuta uložená na mieste; uloženie pokuty na mieste upravuje § 16b ods. 3 a 4 zákona č. 289/2008 Z. z. zákona o používaní ERP, pričom § 24d lex corona počas obdobia upravoval novú lehotu na uloženie pokuty na mieste, ktorej splatnosť sa počas obdobia pandémie posúva z troch dní (§ 16b ods. 4 zákona č. 289/2008 Z. z. zákona o používaní ERP) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Zn. to, že podnikateľ pokutu uloženú na mieste zaplatí (je povinný zaplatiť) najneskôr v lehote do 2. 11. 2020.


Ak daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu na mieste dňa 1. 10. 2020 a neskôr, je táto pokuta splatná podľa § 16b ods. 3 a 4 zákona č. 289/2008 Z. z. zákona o používaní ERP do troch pracovných dní od doručenia rozhodnutia o uložení pokuty na mieste.


Podnikateľ zmenil obchodné meno pred začatím obdobia pandémie, ktoré bolo zapísané do obchodného registra 20. 2. 2020. Túto zmenu neohlásil v 30 dňovej lehote, ktorá uplynula v období pandémie. Daňový úrad neuloží podnikateľovi pokutu za tento správny delikt, ak túto oznamovaciu povinnosť splní v predĺženej lehote, t. j. do 30. 10. 2020.

K opatreniam v colnej oblasti a pri presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, ktoré sa považujú za skončené 30. septembra 2020 a po tomto termíne sa neuplatnia

Opatrenia v colnej oblasti a pri presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi sa do lex corona doplnili novelou č. 96/2020 Z. z. lex corona s účinnosťou od 25. 4. 2020 a sú obsiahnuté v ustanoveniach: § 24e až 24h.

§ 24e – Doručovanie; aj po skončení obdobia pandémie sa doručovania rozhodnutí vydané podľa osobitného predpisu, ktorým je nariadenie EÚ a Rady (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, sa bude naďalej doručovať podľa podmienok poštového podniku a spôsobom, ako je doručovanie upravené v § 5 lex corona. V prípade akejkoľvek úpravy doručovania poštových zásielok Slovenskou poštou, a. s., v nasledujúcom období, Slovenská pošta zverejňuje a aktualizuje na svojej web. stránke. Tento spôsob doručovania poštových zásielok bude platný aj pre doručovanie uvedených rozhodnutí aj po skočení pandémie.

§ 24f – Odloženie vymáhania nedoplatkov; za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov naprávnické a fyzické osoby bolo počas obdobia pandémie odložené vymáhania nedoplatku platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov v colnom exekučnom konaní. Právne účinky colného exekučného konania vykonaných počas pandémie do dňa účinnosti tejto novely lex corona zostávajú zachované, sú platné a colné orgány ich uplatnia pri vymáhaní colných nedoplatkov po skončení pandémie. Po skončení obdobia pandémie, t. j. po 30. 9. 2020 colné orgány pokračujú vo vymáhaní colných nedoplatkov.

§ 24g – Zánik zodpovednosti; zodpovednosť za nedodržanie povinnosti na tovar podľa § 72 ods. 1 písm. e) zákona č. 199/2004 Z. z. colného zákona zaniká aj po skončení pandémie, ak osoba, ktorá ich mala dodržať, preukáže, že k ich nedodržaniu došlo len z dôvodu negatívnych následkov pandémie.

§ 24h - Zmeškanie lehoty pre splatnosť nákladov v súvislosti s presadzovaním práv duševného vlastníctva colnými orgánmi; ak osoba, ktorá mala uhradiť colnému úradu náklady v súvislosti s presadzovaním práv duševného vlastníctva, vzniknuté v súvislosti s vydaním rozhodnutia, tieto náklady uhradí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. do 31. 10. 2020, nebude sa to považovať za dôvod zrušenia rozhodnutia, ktorým bola schválená žiadosť o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri tovare, ktorý sa nachádza na domácom trhu podľa § 4 ods. 10 zákona č. 486/2013 Z. z. v z. n. p.

K opatreniam v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní, ktoré sa považujú za skončené 30. septembra 2020 a 31. decembra 2020 a po tomto termíne sa neuplatnia

Opatrenia v oblasti DPH a spotrebných daní sa do lex corona doplnili novelou č. 96/2020 Z. z. lex corona s účinnosťou od 25. 4. 2020 a sú obsiahnuté v ustanoveniach § 24i- 24m.

Časová pôsobnosť jednotlivých ustanovení je nasledovná:

§ 24i sa zrušuje 31. 12. 2020,

§ 24j sa zrušuje 30. 9. 2020,

§ 24k- 24m ostávajú v platnosti aj po 31. 12. 2020.

Podľa § 24i – Osobitná úprava k zverejňovaniu v niektorých zoznamoch týkajúci sa DPH;

Finančné riaditeľstvo na svojom web. sídle počas obdobia pandémie a až do 31. 12. 2020 nezverejňuje - neaktualizuje zoznam platiteľov dane (§ 52 ZSD daňového poriadku) podľa § 78 ods. 1 a 2 a § 78a ods. 1 ZDPH zákona o DPH ani podľa § 69 ods. 15 ZDPH zákona o DPH, t. j. pri ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) ZDPH druhý bod), počas obdobia pandémie, a to aj v prípade, ak platiteľ dane nesplní povinnosť, ako je nepodanie daňového priznania, kontrolného výkazu alebo opakovaného nezaplatenia DPH (vlastnej daňovej povinnosti) v období pandémie, kedy vznikne dôvod na zrušenie registrácie pre DPH. K zverejneniu týchto platiteľov dane však dôjde, ak si platiteľ dane nesplní uvedené povinnosti do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie, t. j. do 31. 1. 2021.

Ust. § 24j – Niektoré podmienky vrátenia nadmerného odpočtu; toto ustanovenie riešilo len niektoré podmienky vrátenia nadmerného odpočtu v skrátenej lehote, ktoré sú upravené v § 79 ods. 2 písm. c) ZDPH zákona o DPH, a to colné nedoplatky a nedoplatky na povinných odvodoch poistného, ktorých splatnosť nastala v období pandémie a neboli uhradené počas obdobia pandémie. T. zn., že ak platiteľ zaplatí a odvedie dlžnú sumu cla a dlžnú sumu povinných odvodov poistného, ktorých splatnosť nastala počas obdobia pandémie, do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. v lehote do 2. 11. 2020, platiteľ splnil podmienky na vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej lehote § 79 ods. 2 písm. c) ZDPH zákona o DPH.


Poznámka: Aj na daňové nedoplatky na dani z pridanej hodnoty sa vzťahuje § 10 lex corona. Ak je daň z pridanej hodnoty splatná v období pandémie, nestáva sa daňovým nedoplatkom, ak ju platiteľ zaplatí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. v lehote do 2. 11. 2020.

K povinnostiam v oblasti miestneho poplatku za rozvoj po skončení pandémie

Opatrenia v oblasti miestneho poplatku za rozvoj sa do lex corona doplnili novelou č. 96/2020 Z. z. lex corona s účinnosťou od 25. 4. 2020 a sú obsiahnuté v ustanovení: § 24n.

V ust. § 24n sa upravila náhradná lehota na splnenie oznamovacích povinností, ktoré upravuje zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v z. n. p., ak lehota na jej splnenie začala plynúť počas obdobia pandémie alebo neuplynula pred začatím pandémie. Ide o povinnosť poplatníka oznámiť obci najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby podľa príslušného účelu využitia podlahovej plochy (§ 4 ods. 2) a oznámiť obci zánik poplatkovej povinnosti (§ 10 ods. 1). Po skončení pandémie je poplatník povinný vykonať tieto oznamovacie povinnosti obci najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. do 30. 10. 2020. Vykonanie tejto oznamovacej povinnosti do 30. 11. 2020 bude správca dane (obec) považovať za jej splnenie v lehote bez uloženia sankcie.

Obciam sa do konca roku 2020 umožňuje na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť príjmy z poplatku za rozvoj na úhradu bežných výdavkov a v uvedenom období nie je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenie o použití výnosu z poplatku na kapitálové výdavky, ako to ustanovuje zákon o miestnom poplatku za rozvoj a nebude považovať za porušenie § 11


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: